معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکر


مای چنلز آموزشی کانال تلگرام روان شناسی اُبژه@Objpsycho

کانال روان شناسی اُبژه

آموزشی امروز
🌹🌹 روان شناسی اُبژه 🌹🌹
🌹🌹 کانالی برای عموم مردم عزیز کشورمان 🌹🌹
سلام، میثم آبانگاه هستم، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. روانکاو ، خانواده و زوج درمانگر.
خیلی خوشحالم که با شما دوستان عزیز در ارتباط هستم.
از آنجایی که ثابت شده است بسیاری از خطاها و لغزش های افراد به خاطر آگاه نبودن آنها نسبت به درون خودشان و همچنین قوانین جهان هستی می باشد، پیشنهاد من به همه شما عزیزان این است که در زندگی خود حتما با یک روان شناس در ارتباط باشید.
در کانال روان شناسی اُبژه فایل های صوتی و متنی (PDF) مختلفی در حوزه روان شناسی (فردی - خانواده - باور ها و ...) قرار دادم و در آینده نیز قرار خواهم داد که می توانید از این فایل های رایگان جهت افزایش آگاهی خود و دیگر دوستان و عزیزان خود استفاده نمایید.
خوشحال میشم شما هم به عضویت این خانواده بزرگ بپیوندید.
منتظر نظرهای خوب شما دوستان نارنین هستم.
برای بیان نظر ها و انتقاد های خود و همچنین تعیین وقت جلسه حضوری (در تهران) با ID زیر ارتباط برقرار کنید :
(فقط از 9 صبح الی 9 شب - روز های غیر تعطیل)
MAbangah@
https://telegram.me/mabangah
3010420 0920
🌹🌹 روان شناسی اُبژه 🌹🌹
👨&👩 روان شناسی فردی 🌹🌹.
👪 خانواده و زوج درمانی 🌹🌹.

🌹🌹 کانالی برای عموم مردم عزیز کشورمان 🌹🌹

T.me/objpsycho
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,953 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 روانشناسیاُبژهروانشناسیاُبژهکانالیعموممردمعزیزکشورمانسلام،میثمآبانگاههستم،کارشناسیارشدروانشناسیبالینیروانکاوخانوادهزوجدرمانگرخیلیخوشحالمشمادوستانعزیزارتباطهستمازآنجاییثابتشدهاستبسیاریخطاهالغزشهایافرادخاطرآگاهنبودنآنهانسبتدرونخودشانهمچنینقوانینجهانهستیمیباشد،پیشنهادمنهمهشماعزیزانایناستزندگیخودحتمایکروانشناسارتباطباشیددرروانشناسیاُبژهفایلهایصوتیمتنی(PDF)مختلفیحوزهروانشناسی(فردیخانوادهباور)قراردادمآیندهنیزقرارخواهمدادمیتوانیداینفایلهایرایگانجهتافزایشآگاهیخوددیگردوستانعزیزانخوداستفادهنماییدخوشحالمیشمشماهمعضویتاینخانوادهبزرگبپیوندیدمنتظرنظرهایخوبشمادوستاننارنینهستمبرایبیاننظرانتقادهایخودهمچنینتعیینوقتجلسهحضوری(درتهران)IDزیرارتباطبرقرارکنید(فقط9صبحالی9شبروزهایغیرتعطیل)MAbangahmabangah30104200920روانشناسیاُبژه&روانشناسیفردیخانوادهزوجدرمانیکانالیعموممردمعزیزکشورمانTmeobjpsychoObjpsycho