معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکر


شما اینجایید: مای چنلز سلامت کانال تلگرام بانک اهدا سلولهاای بنیادی@iscdpcampaign

کانال بانک اهدا سلولهاای بنیادی

سلامت 1 سال پیش
نمیدونم چرا یادمون میره ، چرا انقدر راحت از کنار سختی های بقیه میگذریم در حالی که خودمون طاقت کوچکترین سختیهای خودمون و عزیزانمون رو نداریم ...روزگار سختی شده ، هرکس درگیر مشکلهای خودشه ، هرکس انقدر غرق روزمره و گذروندنش شده که فرصت فکر کردن نداره ،چه برسه به اینکه بخواد کاری کنه هر روز کوچولوهایی هستن که دارن با بیماری روزهای سختی رو میگذرونن ، مریضایی که عزیز دل خانواده هاشون هستن ، هنوز نفس می کشن و امید دارن ، هنوز منتظرن و این کمترین حقشون از این زندگیه...کنارشون بودن ، تسلی دادنشون ، درک کردنشون ، فراموش نکردنشون ، وظیفه ی ما نیست؟یعنی قراره ما همیشه سلامت و بی مشکل باشیم و هیچ وقت به کمک کسی نیاز پیدا نمی کنیم؟خون ، پلاکت ، سلولهای بنیادی ، چیزایی که توی رگ ما جاریه، و چون همیشه هست ارزشش رو زیاد نمی فهمیمچیزای ساده ای مثل همین نفس کشیدن ، راه رفتن ، خوردن و خوابیدن بی درد ، احساس و عشق ورزیدن و...چیزایی که داریم و شاید بتونیم ازشون یکم بهتر استفاده کنیم خیلی چیزا رو میشه با آدمهای دیگه قسمت کرد و یه حس خوب رو تجربه کرد نجات زندگی خیلی از آدمها ،شاید به من و تو هم بستگی داره دوستان و عزیزانتون رو به کمپین سلولهای بنیادی دعوت کنید تا از اطلاعیه های اهدای سلولهای بنیادی به بیماران باخبر بشنممنون.خبرنامه بانک اهدا سلولهاای بنیادی ایران

بازدید : 637 نفر
سایت مای چنلز هیچ مسئولیتی در قبال محتوای این کانال ندارد.
اشتراک گذاری

به کانال مای چنلز بپیوندید
 بانکاهداسلولهاایبنیادینمیدونمچرایادمونمیرهچراانقدرراحتکنارسختیهایبقیهمیگذریمحالیخودمونطاقتکوچکترینسختیهایخودمونعزیزانمونرونداریمروزگارسختیشدههرکسدرگیرمشکلهایخودشههرکسانقدرغرقروزمرهگذروندنششدهفرصتفکرکردننداره،چهبرسهاینکهبخوادکاریکنههرروزکوچولوهاییهستندارنبیماریروزهایسختیرومیگذروننمریضاییعزیزدلخانوادههاشونهستنهنوزنفسمیکشنامیددارنهنوزمنتظرناینکمترینحقشوناینزندگیهکنارشونبودنتسلیدادنشوندرککردنشونفراموشنکردنشونوظیفهیمانیست؟یعنیقرارهماهمیشهسلامتبیمشکلباشیمهیچوقتکمککسینیازپیدانمیکنیم؟خونپلاکتسلولهایبنیادیچیزاییتویرگماجاریه،چونهمیشههستارزششروزیادنمیفهمیمچیزایسادهایمثلهمیننفسکشیدنراهرفتنخوردنخوابیدنبیدرداحساسعشقورزیدنچیزاییداریمشایدبتونیمازشونیکمبهتراستفادهکنیمخیلیچیزارومیشهآدمهایدیگهقسمتکردیهحسخوبروتجربهکردنجاتزندگیخیلیآدمها،شایدمنتوهمبستگیدارهدوستانعزیزانتونروکمپینسلولهایبنیادیدعوتکنیدتااطلاعیههایاهدایسلولهایبنیادیبیمارانباخبربشنممنونخبرنامهبانکاهداسلولهاایبنیادیایرانiscdpcampaign