معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکر


شما اینجایید: مای چنلز مجله کانال تلگرام بالاتر از خبر@beyondkhabar

کانال بالاتر از خبر

مجله امروز
افزایش محبوبیتِ شما ! ... چطور؟! اگه با دقت بیشتری به ماهیت تلگرام و استفاده ای که ما ازش می کنیم دقت کنین متوجه یه نکته ی خیلی جالب میشین. البته این در مورد همه ی شبکه های اجتماعی صادقه اما به دلیل اینکه تلگرام پرمخاطب ترین نرم افزار ارتباطی تو کشور ماست، این مسئله در مورد تلگرام اهمیت بیشتری پیدا میکنه... همه ی ما تقریبا عادت داریم که مطالب و پست هایی رو که ازشون خوشمون اومده فوروارد می کنیم واسه دوست و آشنا...اگه اون مطلب بامزه باشه، احساس اون آشنا در مورد بامزه بودن ما که واسش فوروارد کردیم تقویت میشه...اگه یه نکته ی زیبا یا متن ادبی باشه احساسش در مورد فرهیخته بودن ما تقویت میشه...اگه یه دانستنی جالب یا یه مطلب جدید در مورد علم و فناوری باشه احساسش در مورد به روز بودن و علم دوستی ما تقویت میشه...و همینطور در مورد همه ی مطالب....ما تو این کانال ادعامون اینه که تک تک پست هامون که تنوع فوق العاده ای هم دارن این امکان رو دارن که به دیگران فوروارد بشن و همون حس خوبی که ازش صحبت کردیم رو به مخاطب شما در مورد شما منتقل کنن... ادعای بزرگیه اما ما از پسش بر اومدیم چون رو کیفیت مطالب کانال وقت میذاریم...بنابراین ازتون دعوت میکنم که اگه به محبوبیت بیشترِ خودتون و نمایش دادن یه وجهه ی جذاب بین دوست و آشنا از خودتون علاقه مند هستین ( که هستین )، کانال ما رو از دست ندین!

بازدید : 2,662
سایت مای چنلز هیچ مسئولیتی در قبال محتوای این کانال ندارد.
اشتراک گذاری

به کانال مای چنلز بپیوندید
  بالاترخبرافزایشمحبوبیتِشماچطور؟اگهدقتبیشتریماهیتتلگراماستفادهایکهماازشمیکنیمدقتکنینمتوجهیهنکتهیخیلیجالبمیشینالبتهاینموردهمهیشبکههایاجتماعیصادقهامادلیلاینکهتلگرامپرمخاطبتریننرمافزارارتباطیتوکشورماست،اینمسئلهموردتلگراماهمیتبیشتریپیدامیکنههمهیماتقریباعادتداریمکهمطالبپستهاییروکهازشونخوشموناومدهفورواردمیکنیمواسهدوستآشنااگهاونمطلببامزهباشه،احساساونآشناموردبامزهبودنماکهواسشفورواردکردیمتقویتمیشهاگهیهنکتهیزیبایامتنادبیباشهاحساسشموردفرهیختهبودنماتقویتمیشهاگهیهدانستنیجالبیایهمطلبجدیدموردعلمفناوریباشهاحساسشموردروزبودنعلمدوستیماتقویتمیشههمینطورموردهمهیمطالبماتواینکانالادعاموناینهکهتکتکپستهامونکهتنوعفوقالعادهایهمدارناینامکانرودارنکهدیگرانفورواردبشنهمونحسخوبیکهازشصحبتکردیمرومخاطبشماموردشمامنتقلکننادعایبزرگیهاماماپسشبراومدیمچونروکیفیتمطالبکانالوقتمیذاریمبنابراینازتوندعوتمیکنمکهاگهمحبوبیتبیشترِخودتوننمایشدادنیهوجههیجذاببیندوستآشناخودتونعلاقهمندهستین(کههستینکانالمارودستندینbeyondkhabar
کانال های ویژه