معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز اقتصادی کانال تلگرام binance signals vip@binance_signals_vip

کانال binance signals vip

اقتصادی 2 ماه پیش
Start Again, [06.04.18 20:45]
دوستان عزیز و خوبم سلام ..... چون عده ای زیادی اومدن pv و من نمی تونم جواب هر کدوم رو تک تک بدم پس ابتدا یه راه پیشنهاد بدم و در وقت های بعدی در کنار شما هستم . به اون دسته از عزیزان مبتدی عرض کنم که بهتره ابتدا با سیگنالها آشنا بشیم و به صورت مجازی و نه واقعی به مدت یک ماه خرید و فروش های خود رو در یک دفتر یاداشت کنن . و بر اساس سیگنالها ارزها رو با فرض واقعیت و همان حسی که پول واقعی رو گذاشتن و ترس همان پول واقعی اقدام کنن . بعد از اون می تونن کم کم و درصدی از سرمایه را وارد سیگنالها نمایند . پس در ابتدا می خوام یک کانال سیگنال که بهتر از هر چیزی ما رو به سود میرسونه معرفی کنم که ادمین اون یکی از تاپ ترین تریدرهای بیت کوین و ارزهای دیجیتال هست و در بزرگترین سایت ترید یعنی www.tradingview.com فعالیت دارن و بیشتر شما اون رو میشناسید ( D4rKEnergY ) . مدت چند ماه هست که دارم از سیگنالهای لیست شده در این کانال استفاده میکنم و با توجه به تجربیاتی که دارم . ان کانال قبل از هر کانال دیگه ای سیگنالها رو لزست میکنه . و سیگنالی نیست که برام ضرر آورده باشه و میتونم بگم که 99 درصد سیگنالهاش جواب گرفتن . مگر در شرایط خاصی که بیت ریزش داشته باشه که اونم کم پیش میاد و اینم به دلیل تحلیل های درست خودشون هست که از روند بیت دارن . برای سیگنالهای جدیدش عجله نکنید و تا زمانی که قیمت ثابت هست و حد ضررتون رعایت میشه اون ارز رو نگه دارید . تا به سود برسید . لینک کانالش رو در این زیر براتون گذاشتم و فعلا از این کانال استفاده نمایید و نکته بسیار مهم اینکه در کنار آن سعی کن تجربه و تحلیل خودت رو هر روز بهتر کنی . زبان خودت رو تقویت کن و تویتتر ادمین همین کانال رو هم پیگیر باشین . دوستان قدر خوبی ها رو باید دانست لذا در اینجا خواستم هم جبران زحمتی برای این تریدر بشه هم همه اینکه همه ما با هم با در یکجا و گروهی استفاده کنیم و به سود برسیم . یک هفته کانالش رو زیر نظر داشته باشین . اگه اوکی بود استفاده کنید . امیدوارم که پر سود باشین . و در آخر یادمون باشه که این حق اونه که در صورت تمایل ما و دستیابی به سود این کانال رو به دوستای دیگمون معرفی کنیم تا همه ما با هم وارد سیگنالهای لیست شده بشیم و ارز رو نگه داریم و در نهایت به سود برسیم . سوالی داشتین من در خدمت همه عزیزان هستم .
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 720 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 binancesignalsvipStartAgain0604182045دوستانعزیزخوبمسلامچونعدهایزیادیاومدنpvمننمیتونمجوابهرکدومروتکتکبدمپسابتدایهراهپیشنهادبدموقتهایبعدیکنارشماهستماوندستهعزیزانمبتدیعرضکنمبهترهابتداسیگنالهاآشنابشیمصورتمجازینهواقعیمدتیکماهخریدفروشهایخودرویکدفتریاداشتکننبراساسسیگنالهاارزهاروفرضواقعیتهمانحسیپولواقعیروگذاشتنترسهمانپولواقعیاقدامکننبعداونمیتوننکمکمدرصدیسرمایهواردسیگنالهانمایندپسابتدامیخوامیکسیگنالبهترهرچیزیماروسودمیرسونهمعرفیکنمادمیناونیکیتاپترینتریدرهایبیتکوینارزهایدیجیتالهستبزرگترینسایتتریدیعنیwwwtradingviewcomفعالیتدارنبیشترشمااونرومیشناسیدD4rKEnergYمدتچندماههستدارمسیگنالهایلیستشدهایناستفادهمیکنمتوجهتجربیاتیدارمانقبلهردیگهایسیگنالهارولزستمیکنهسیگنالینیستبرامضررآوردهباشهمیتونمبگم99درصدسیگنالهاشجوابگرفتنمگرشرایطخاصیبیتریزشداشتهباشهاونمکمپیشمیاداینمدلیلتحلیلهایدرستخودشونهستروندبیتدارنسیگنالهایجدیدشعجلهنکنیدتازمانیقیمتثابتهستحدضررتونرعایتمیشهاونارزرونگهداریدتاسودبرسیدلینککانالشرواینزیربراتونگذاشتمفعلاایناستفادهنماییدنکتهبسیارمهماینکهکنارآنسعیکنتجربهتحلیلخودتروهرروزبهترکنیزبانخودتروتقویتکنتویتترادمینهمینروهمپیگیرباشیندوستانقدرخوبیروبایددانستلذااینجاخواستمهمجبرانزحمتیاینتریدربشههمهمهاینکههمهماهمیکجاگروهیاستفادهکنیمسودبرسیمیکهفتهکانالشروزیرنظرداشتهباشیناگهاوکیبوداستفادهکنیدامیدوارمپرسودباشینآخریادمونباشهاینحقاونهصورتتمایلمادستیابیسوداینرودوستایدیگمونمعرفیکنیمتاهمهماهمواردسیگنالهایلیستشدهبشیمارزرونگهداریمنهایتسودبرسیمسوالیداشتینمنخدمتهمهعزیزانهستمbinance_signals_vip