معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز اقتصادی کانال تلگرام مطالبات مردمی@motalebat_mardomi

کانال مطالبات مردمی

اقتصادی 1 سال پیش
🌺با عرض سلام و خوش آمد گویی خدمت تمامی هموطنان عزیز🌺
این کانال در جهت دو موضوع مهم ایجاد شده است:
1- جمع آوری وعده های داده شده توسط رئیس جمهور منتخب در استان های مختلف کشور که به صورت تفکیک شده پس از جمع آوری در کانال به صورت فهرست وار بر اساس تقسیم بندی استانی قرار خواهد گرفت. بدین صورت که برای هر یک از وعده ها یک کدشناسه تعلق می گیرد. در این راستا رایزنی با مسئولین دولتی انجام خواهد گرفت كه پس از تحقق هر یک از وعده ها ، آن وعده با کد شناسایی که قبلا ارائه شده است در کانال انتشار یافته و جزء وعده های تحقق یافته قرار خواهد گرفت. هدف از این امر شفاف سازی اقدامات انجام شده و انجام نشده دولت می باشد.
2- جمع آوری مطالبات مردمی از کوچکترین روستاهای کشور گرفته تا بزرگترین استان کشور، در این بخش از مردم تقاضا خواهیم کرد که در صورت بروز هر گونه مشکلی در هر کدام از نهاد های دولتی، اعم از فساد، بد رفتاری و یا کاستی ، با ارسال مستندات مربوط به آن، و با نشر این مطالب در کانال باعث مطالبه گری از آن نهاد های ذیصلاح گشته و این امر تا زمانی که به آن مشکل رسیدگی نشود پیگیری خواهد شد.
امید است این گونه اقدامات زمینه ای فراهم سازد در جهت بهبود فرهنگ سازی مطالبه گری از مسئولین کشوری
لذا در جهت کمک به تحقق این امر بسیار مهم ، از تمامی هموطنان عزیز تقاضا می شود که اطلاع رسانی وسیعی در جهت معرفی این کانال به تک تک دوستانتان انجام گیرد. چراکه این مهم تحقق نخواهد یافت به غیر از اینکه هموطنان سراسر کشور از وجود این کانال مطلع شده و به ما در جهت جمع آوری مطالبات مردمی یاری کنند🙏
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,959 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 مطالباتمردمیعرضسلامخوشآمدگوییخدمتتمامیهموطنانعزیزاینجهتدوموضوعمهمایجادشدهاست1جمعآوریوعدههایدادهشدهتوسطرئیسجمهورمنتخباستانهایمختلفکشورصورتتفکیکشدهپسجمعآوریصورتفهرستواربراساستقسیمبندیاستانیقرارخواهدگرفتبدینصورتهریکوعدهیککدشناسهتعلقمیگیرداینراستارایزنیمسئولیندولتیانجامخواهدگرفتكهپستحققهریکوعدهآنوعدهکدشناساییقبلاارائهشدهاستانتشاریافتهجزءوعدههایتحققیافتهقرارخواهدگرفتهدفاینامرشفافسازیاقداماتانجامشدهانجامنشدهدولتمیباشد2جمعآوریمطالباتمردمیکوچکترینروستاهایکشورگرفتهتابزرگتریناستانکشور،اینبخشمردمتقاضاخواهیمکردصورتبروزهرگونهمشکلیهرکدامنهادهایدولتی،اعمفساد،بدرفتارییاکاستیارسالمستنداتمربوطآن،نشراینمطالبباعثمطالبهگریآننهادهایذیصلاحگشتهاینامرتازمانیآنمشکلرسیدگینشودپیگیریخواهدشدامیداستاینگونهاقداماتزمینهایفراهمسازدجهتبهبودفرهنگسازیمطالبهگریمسئولینکشوریلذاجهتکمکتحققاینامربسیارمهمتمامیهموطنانعزیزتقاضامیشوداطلاعرسانیوسیعیجهتمعرفیاینتکتکدوستانتانانجامگیردچراکهاینمهمتحققنخواهدیافتغیراینکههموطنانسراسرکشوروجوداینمطلعشدهماجهتجمعآوریمطالباتمردمییاریکنندmotalebat_mardomi