معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز آموزشی کانال تلگرام پردیس معماری@amozeshmemari

کانال پردیس معماری

آموزشی 1 سال پیش
معرفی موسسه آموزشی پردیس معماری
موسسه پردیس معماری در فروردین ماه 1393 در قالب مجموعه ای آموزشی - پژوهشی و با مدیریت مهندس علی فروزانفر تاسیس شد.
زمینه فعالیت موسسه پردیس معماری در قالب برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت ، نشست ها، کارگاه های تخصصی، سمینارها و همایش ها در زمینه امور معماری و ساختمان می باشد. پردیس معماری به دنبال شکل گیری روند صحیح آموزش ، تسهیل دسترسی عموم متقاضیان به دانش معماری و معرفی سطوح مختلف معماری به سطوح مختلف مردم و در نهایت آشتی مجدد مردم با معماری می باشد.
دپارتمان دکتری
دپارتمان کارشناسی ارشد
دپارتمان اسکیس
دپارتمان نظام مهندسی
دپارتمان نرم افزارهای تخصصی
ماکت سازی و برگزاری کارگاه ها و مسابقات تخصصی
گروه آموزشی سروش به عنوان دپارتمان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزشی پردیس هنر و معماری از ابتدای سال 1394 فعالیت خود را آغاز نمود.موسسه پردیس معماری با همکاری گروه آموزشی سروش و با حضور انحصاری آقای دکتر احسان سروش نیا مشغول به فعالیت می باشد.
برنامه ریزی در دوره های کارشناسی ارشد به صورت مشاوره فرد به فرد با رتبه های برتر آزمون سراسری و حضور تیم مشاوره ای قوی به صورت منظم در موسسه و همچنین برگزاری آزمون های آزمایشی شبیه سازی کنکور در نظر گرفته شده است . تمام کد کلاس های گروه آموزشی سروش از مباحث کلاسی ، آزمون های آنلاین برگزار می کنند تا در روند کلاس ها دانشجویان بتوانند بر مباحث تدریس شده در قالب شرکت در آزمون مسلط شوند. دپارتمان تحصیلات تکمیلی دارای 4 گرایش می باشد که زیر نظر اساتید مجرب و کار آزموده مشغول به فعالیت می باشد.
معماری و منظر :
ایستایی و سیستم های ساختمانی (دکتر احسان سروش نیا )-عناصر جزیئات و مصالح و طراحی اجزا ( مهندس سینا شریفی )- تأسیسات و تنظیم شرایط محیطی (دکتر محمد هادیان پور و دکتر احمد عسگری ) - زبان عمومی و تخصصی (مهندس وحید معینی)-تاریخ معماری ایران و اسلام (دکتر نسیم عسگری)-تاریخ معماری جهان و معاصر ( مهندس مانا قابوسی) – درک عمومی معماری ( مهندس علی طباطبایی ) درک عمومی منظر (مهندس سیمین عسگری )
مدیریت پروژه:
زبان عمومی و تخصصی-ایستایی و سیستم ها ی ساختمانی-مدیریت کارگاهی (دکتر نیما یزدانی )-مواد و مصالح مدیریت (مهندس سینا شریفی)
فناوری معماری :
زبان عمومی و تخصصی-ایستایی و سیستم های ساختمانی-عناصر جزیئات و مصالح و طراحی اجزا
انرژی معماری :
زبان عمومی و تخصصی-ایستایی و سیستم های ساختمانی-عناصر جزیئات و مصالح و طراحی اجزا-تاسیسات الکتریکی و مکانیکی-تنظیم شرایط محیطی
اسکیس :
پردیس معماری در نظر دارد برای موفقیت هر چه بیشتر شما عزیزان دوره های اسکیس را به طور همزمان با کلاس های آمادگی ارشد گروه آموزشی سروش برگزار نماید،لازم به ذکر است دوره ی مذکور با حضور انحصاری مهندس مجید منصور پور تشکیل می گردد.
آدرس وبسایت : www.pardismemari.com
تلگرام : @amozeshmemari
اینستاگرام : @pardis.memari
آدرس : خیابان دکتر شریعتی . سه راه معلم . پلاک 646
88872213
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,688 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 پردیسمعماریمعرفیموسسهآموزشیپردیسمعماریموسسهپردیسمعماریفروردینماه1393قالبمجموعهایآموزشیپژوهشیمدیریتمهندسعلیفروزانفرتاسیسشدزمینهفعالیتموسسهپردیسمعماریقالببرگزاریدورههایآموزشیکوتاهمدتبلندمدتنشستکارگاههایتخصصیسمینارهاهمایشزمینهامورمعماریساختمانمیباشدپردیسمعماریدنبالشکلگیریروندصحیحآموزشتسهیلدسترسیعموممتقاضیاندانشمعماریمعرفیسطوحمختلفمعماریسطوحمختلفمردمنهایتآشتیمجددمردممعماریمیباشددپارتماندکتریدپارتمانکارشناسیارشددپارتماناسکیسدپارتماننظاممهندسیدپارتماننرمافزارهایتخصصیماکتسازیبرگزاریکارگاهمسابقاتتخصصیگروهآموزشیسروشعنواندپارتمانتحصیلاتتکمیلیموسسهآموزشیپردیسهنرمعماریابتدایسال1394فعالیتخودآغازنمودموسسهپردیسمعماریهمکاریگروهآموزشیسروشحضورانحصاریآقایدکتراحسانسروشنیامشغولفعالیتمیباشدبرنامهریزیدورههایکارشناسیارشدصورتمشاورهفردفردرتبههایبرترآزمونسراسریحضورتیممشاورهایقویصورتمنظمموسسههمچنینبرگزاریآزمونهایآزمایشیشبیهسازیکنکورنظرگرفتهشدهاستتمامکدکلاسهایگروهآموزشیسروشمباحثکلاسیآزمونهایآنلاینبرگزارمیکنندتاروندکلاسدانشجویانبتوانندبرمباحثتدریسشدهقالبشرکتآزمونمسلطشونددپارتمانتحصیلاتتکمیلیدارای4گرایشمیباشدزیرنظراساتیدمجربکارآزمودهمشغولفعالیتمیباشدمعماریمنظرایستاییسیستمهایساختمانیدکتراحسانسروشنیاعناصرجزیئاتمصالحطراحیاجزامهندسسیناشریفیتأسیساتتنظیمشرایطمحیطیدکترمحمدهادیانپوردکتراحمدعسگریزبانعمومیتخصصیمهندسوحیدمعینیتاریخمعماریایراناسلامدکترنسیمعسگریتاریخمعماریجهانمعاصرمهندسماناقابوسیدرکعمومیمعماریمهندسعلیطباطباییدرکعمومیمنظرمهندسسیمینعسگریمدیریتپروژهزبانعمومیتخصصیایستاییسیستمیساختمانیمدیریتکارگاهیدکترنیمایزدانیموادمصالحمدیریتمهندسسیناشریفیفناوریمعماریزبانعمومیتخصصیایستاییسیستمهایساختمانیعناصرجزیئاتمصالحطراحیاجزاانرژیمعماریزبانعمومیتخصصیایستاییسیستمهایساختمانیعناصرجزیئاتمصالحطراحیاجزاتاسیساتالکتریکیمکانیکیتنظیمشرایطمحیطیاسکیسپردیسمعمارینظرداردموفقیتهرچهبیشترشماعزیزاندورههایاسکیسطورهمزمانکلاسهایآمادگیارشدگروهآموزشیسروشبرگزارنمایدلازمذکراستدورهیمذکورحضورانحصاریمهندسمجیدمنصورپورتشکیلمیگرددآدرسوبسایتwwwpardismemaricomتلگرامamozeshmemariاینستاگرامpardismemariآدرسخیاباندکترشریعتیسهراهمعلمپلاک64688872213amozeshmemari