معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز آموزشی کانال تلگرام انجمن جرم شناسی


کانال ویژه

@anjoman_criminology

کانال انجمن جرم شناسی

آموزشی امروز
انجمن ایرانی جرم شناسی
مادّۀ 1- با توجه به اهمیّت روز افزون نقش جرم شناسی در شناخت جرم و پیشگیری از وقوع آن و اتخّاذ تدابیر مناسب به منظور اصلاح و تربیت بز+اران و به منظور اعتلاء و گسترش
این دانش حقوقی و اجتماعی و پژوهش در آن ، انجمن ایرانی جرم شناسی تشکیل گردید.
مادّۀ2-انجمن صرفاً در زمینه علمی ، تحقیقاتی و تخصصّی مربوط فعالیّت می‌نماید.
مادّۀ 3-انجمن بنیادی غیر انتفاعی است و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
مادّۀ4- مراکز انجمن در تهران است و شعب آن پس از کسب موافقت کمیسیون انجمن های علمی می توانند در هر منطقه ای از کشور تشکیل گردد.
مادّۀ5- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدّت نا محدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

فصل دوم - وظایف و فعالیتها
مادّۀ6- به منظور نیل به هدفهای مذکور در مادّۀ (1) این اساسنامه ، انجمن اقدامات و فعالیّتهای زیر را به عمل خواهد آورد:
1-6- ایجاد ارتباط علمی ،تحقیقاتی ، آموزشی و تبادل نظر بین محققان ، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه های گوناگون حقوق جزا و جرم شناسی فعالیّت دارند.
2-6 –همکاری با وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در برنامه ریزی آموزشی ، پرورشی و برگزاری گرد همائیها.
3-6- ارزیابی و باز نگری برنامه های آموزشی ، پژوهشی، و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل رشته مذکور.
4-6 – ارائه خدمات : آموزشی ، علمی، پژوهشی.
5-6- ترغیب و تشویق پژوهشگران ، و دانشجویان در پیشبرد فعالیّتهای علمی و تحقیقاتی.
6-6- تهیّه و تدوین و انتشار نشریات علمی ، آموزشی ، و برگزاری گردهمائی های آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خاجی با رعایت قوانین و مقررّات جاری کشور.

فصل سوّم - عضویت
مادّۀ 7- عضویت در انجمن به طریق زیر میباشد:
1-7-عضویت پیوسته هیأت موسس انجمن و کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های، جرم شناسی ،اداره امور زندانها ،حقوق و جامعه شناسی باشند میتوانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت پیوسته انجمن در آیند.
2-7-عضویت وابسته : افرادی که دارای شرایط زیر هستند میتوانند به عضویت وابسته انجمن درآیند:
الف-کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی در رشته حقوق وجامعه شناسی باشند.
ب-کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی بوده و حداقل مدت 5 سال به نحوی در زمینه جرم شناسی و اداره امور زندانها فعالیت داشته باشند
3-7- عضویت دانشجویی:کلیه دانشجویانی که در رشته های حقوق به تحصیل اشتغال دارند.
4-7-عضویت افتخاری : شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های حقوق جامعه شناسی حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند.
5-7-سازمانهایی که در زمینه علمی و پزوهشی جرم شناسی و حقوق جزا فعالیت دارند می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند.
تبصره1- عضو افتخاری انجمن کلیه مزایای عضو پیوسته به استثنای حق انتخاب شدن به عضویت هیأت مدیره را دارا است.
تبصره 2- قبول عضویّت افراد منوط به شرایط زیر است:
1-پیشنهاد هیأت مؤسس
2- تصویب هیأت مدیره
2-تصویب هیأت مدیره
مادّۀ8 - هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن به تصویب مجمع عمومی خواهد
رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
مادّۀ 9- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
1-9- استعفای کتبی عضو.
2-9- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در دو سال متوالی و یا سه سال متناوب.
3-9- انجام اعمال و رفتار خلاف شوؤن جامعه حقوقدانان و انجمن.
4-9-اقدام به اعمال و رفتاری که موجب تضعیف انجمن گردد.
تبصره- خاتمه عضویت با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت مؤسس خواهد بود.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 9,141 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 انجمنجرمشناسیانجمنایرانیجرمشناسیمادّۀ1توجهاهمیّتروزافزوننقشجرمشناسیشناختجرمپیشگیریوقوعآناتخّاذتدابیرمناسبمنظوراصلاحتربیتبز+ارانمنظوراعتلاءگسترشایندانشحقوقیاجتماعیپژوهشآنانجمنایرانیجرمشناسیتشکیلگردیدمادّۀ2انجمنصرفاًزمینهعلمیتحقیقاتیتخصصّیمربوطفعالیّتمی‌نمایدمادّۀ3انجمنبنیادیغیرانتفاعیاستتاریخثبتدارایشخصیتحقوقیاسترئیسهیأتمدیرهآننمایندهقانونیانجمنمیباشدمادّۀ4مراکزانجمنتهراناستشعبآنپسکسبموافقتکمیسیونانجمنهایعلمیمیتوانندهرمنطقهایکشورتشکیلگرددمادّۀ5انجمنتاریختصویبایناساسنامهمدّتنامحدودتشکیلمیشودملزمرعایتقوانینجمهوریاسلامیایرانمیباشدفصلدوموظایففعالیتهامادّۀ6منظورنیلهدفهایمذکورمادّۀ1ایناساسنامهانجمناقداماتفعالیّتهایزیرعملخواهدآورد16ایجادارتباطعلمیتحقیقاتیآموزشیتبادلنظربینمحققانمتخصصانسایرکارشناسانینحویشاخههایگوناگونحقوقجزاجرمشناسیفعالیّتدارند26–همکاریوزارتفرهنگآموزشعالیدانشگاههامؤسساتآموزشعالیبرنامهریزیآموزشیپرورشیبرگزاریگردهمائیها36ارزیابیبازنگریبرنامههایآموزشیپژوهشیارائهپیشنهادهایلازممسائلرشتهمذکور46ارائهخدماتآموزشیعلمیپژوهشی56ترغیبتشویقپژوهشگراندانشجویانپیشبردفعالیّتهایعلمیتحقیقاتی66تهیّهتدوینانتشارنشریاتعلمیآموزشیبرگزاریگردهمائیهایآموزشیپژوهشیسطوحداخلیخاجیرعایتقوانینمقررّاتجاریکشورفصلسوّمعضویتمادّۀ7عضویتانجمنطریقزیرمیباشد17عضویتپیوستههیأتموسسانجمنکلیهافرادیدارایدرجهکارشناسیارشدیکیرشتههایجرمشناسیادارهامورزندانهاحقوقجامعهشناسیباشندمیتوانندطبقضوابطمذکورایناساسنامهعضویتپیوستهانجمنآیند27عضویتوابستهافرادیدارایشرایطزیرهستندمیتوانندعضویتوابستهانجمندرآیندالفکلیهکسانیدارایدرجهکارشناسیرشتهحقوقوجامعهشناسیباشندبکلیهکسانیدارایدرجهکارشناسیبودهحداقلمدت5سالنحویزمینهجرمشناسیادارهامورزندانهافعالیتداشتهباشند37عضویتدانشجوییکلیهدانشجویانیرشتههایحقوقتحصیلاشتغالدارند47عضویتافتخاریشخصیتهایایرانیخارجیمقامعلمیآنانزمینههایحقوقجامعهشناسیحائزاهمیتخاصباشدیاپیشبرداهدافانجمنکمکهایموثرارزندهاینمودهباشند57سازمانهاییزمینهعلمیپزوهشیجرمشناسیحقوقجزافعالیتدارندمیتوانندعضویتپیوستهانجمنآیندتبصره1عضوافتخاریانجمنکلیهمزایایعضوپیوستهاستثنایحقانتخابشدنعضویتهیأتمدیرهدارااستتبصره2قبولعضویّتافرادمنوطشرایطزیراست1پیشنهادهیأتمؤسس2تصویبهیأتمدیره2تصویبهیأتمدیرهمادّۀ8هریکاعضایانجمنسالانهمبلغیمیزانآنتصویبمجمععمومیخواهدرسیدعنوانحقعضویتپرداختخواهدکردتبصرهپرداختحقعضویتهیچگونهحقادعایینسبتداراییانجمنعضوایجادنخواهدکردمادّۀ9عضویتانجمنیکیمواردزیرخاتمهمییابد19استعفایکتبیعضو29عدمپرداختحقعضویتسالانهدوسالمتوالییاسهسالمتناوب39انجاماعمالرفتارخلافشوؤنجامعهحقوقدانانانجمن49اقداماعمالرفتاریموجبتضعیفانجمنگرددتبصرهخاتمهعضویتپیشنهادهیأتمدیرهتصویبهیأتمؤسسخواهدبودanjoman_criminology