معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز آموزشی کانال تلگرام iranianengineermind@iranianengineermind

کانال iranianengineermind

آموزشی 10 ماه پیش
اگر به گذشته بر گردیم و به فاصله های زمانی بین اعصار مختلف از عصر کشاورزی تا عصر صنعت ،از عصر صنعت تا تکنولوژی از تکنولوژی تا اطلاعات و ازاطلاعات تا کنون را بررسی کنیم، خواهیم دید که فاصله بین این اعصار به شدت در حال کاهش بوده، در حالیکه متوسط عمر انسان تقریبا ثابت بوده است.

در اعصارگذشته محیطی که فکر و ذهن انسان در آن پرورش پیدا می کرد برای نسل های متمادی با نرخ رشد تغییر نسبتا کمی همراه بود به نحوی که پیش بینی ها در مورد آینده آن نسل ، توانمندی ها و ویژگیهایی که والدین و یا بزرگان جوامع بشری از فرزندان خود انتظار داشتند مشخص بوده و کمتر تغییر می کرده است. در حالیکه در دنیای امروزو در طول دوره عمر انسان، به واسطه سرعت بسیار شدید تغییرات، ویژگی ها و توانمندی های انسان ها و حتی انتظارات انسان ها از خود نیز به سرعت در حال تغییر است.

نظام آموزشی برنامه ریزی شده 12-24ساله کنونی بر ای تربیت نیروهای متخصصی که قراراست از سال بیست و دوم تا حدود سال پنجاه و دوم ازعمر خود را در جهت ساختن دنیایی بهتر صرف کنند، کمتر متناسب با نیاز های آینده این دنیا است و این موضوع باعث برخورد توانمندی های کسب شده در یک نظام آموزشی استاتیکی با نیاز های دنیای دینامیکی که به سرعت تغییر کرده و همچنان در حال تغییر است شده که یکی از نتایج این برخورد، به وجود آمدن خلا های آموزشی است.

به وجود آمدن این خلا ها، وجود مراجع و منابعی را برای راهبری بهتر مسیر زندگی ما ضروری ساخته که می تواند چنان رودخانه ای در کنار مسیر شغلی ما جریان پیدا کند.

هدف سایت ذهن مهندس ایرانی ایجاد بستری است برای ساختن یکی از این منابع .

امید داریم در کنار شما بودن این منبع کوچک را هر روز غنی تر نماید. افتخاریست برای ما که شما را جمع خود داشته باشیم.
"به ما بپیوندید."
ذهن مهندس ایرانی
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,832 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 iranianengineermindاگرگذشتهبرگردیمفاصلههایزمانیبیناعصارمختلفعصرکشاورزیتاعصرصنعتعصرصنعتتاتکنولوژیتکنولوژیتااطلاعاتازاطلاعاتتاکنونبررسیکنیمخواهیمدیدفاصلهبینایناعصارشدتحالکاهشبودهحالیکهمتوسطعمرانسانتقریباثابتبودهاستاعصارگذشتهمحیطیفکرذهنانسانآنپرورشپیدامیکردنسلهایمتمادینرخرشدتغییرنسبتاکمیهمراهبودنحویپیشبینیموردآیندهآننسلتوانمندیویژگیهاییوالدینیابزرگانجوامعبشریفرزندانخودانتظارداشتندمشخصبودهکمترتغییرمیکردهاستحالیکهدنیایامروزوطولدورهعمرانسانواسطهسرعتبسیارشدیدتغییراتویژگیتوانمندیهایانسانحتیانتظاراتانسانخودنیزسرعتحالتغییراستنظامآموزشیبرنامهریزیشده1224سالهکنونیبرایتربیتنیروهایمتخصصیقراراستسالبیستدومتاحدودسالپنجاهدومازعمرخودجهتساختندنیاییبهترصرفکنندکمترمتناسبنیازهایآیندهایندنیااستاینموضوعباعثبرخوردتوانمندیهایکسبشدهیکنظامآموزشیاستاتیکینیازهایدنیایدینامیکیسرعتتغییرکردههمچنانحالتغییراستشدهیکینتایجاینبرخوردوجودآمدنخلاهایآموزشیاستوجودآمدناینخلاوجودمراجعمنابعیراهبریبهترمسیرزندگیماضروریساختهمیتواندچنانرودخانهایکنارمسیرشغلیماجریانپیداکندهدفسایتذهنمهندسایرانیایجادبستریاستساختنیکیاینمنابعامیدداریمکنارشمابودناینمنبعکوچکهرروزغنیترنمایدافتخاریستماشماجمعخودداشتهباشیم"مابپیوندید"ذهنمهندسایرانیiranianengineermind