معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتامای چنلز کانال ایتا کانال ایتا حیوانات کانال ایتا بازاردام خراسان (مشهد)


کانال ایتا بازاردام خراسان (مشهد)

@bazar_dam

کانال ایتا بازاردام خراسان (مشهد)

کانال ایتا حیوانات 2 سال پیش
بازار دام خراسان (مشهد)
خریدوفروش انواع دام سبک وسنگین
#گوسفند #میش #بره #قوچ #کیشک
#بز #بزغاله #تکه
#گاو #گوساله# تلیسه #جوانه
#سمینتال #هلشتاین و..
#بازاردام_مشهد
#بازاردام_بجنورد
#بازاردام_بیرجند
#بازاردام_قوچان
بازاردام_درگز
#بازاردام_کلات_نادر
#بازاردام_شیروان
#نیشابور و...
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,752 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا بازاردامکانال بازاردامکانال ایتا خراسانکانال خراسانکانال ایتا مشهدکانال مشهدکانال ایتا بازارکانال بازارکانال ایتا دامکانال دامکانال ایتا خراسانکانال خراسانکانال ایتا مشهدکانال مشهدکانال ایتا خریدوفروشکانال خریدوفروشکانال ایتا انواعکانال انواعکانال ایتا دامکانال دامکانال ایتا سبککانال سبککانال ایتا وسنگینکانال وسنگینکانال ایتا گوسفندکانال گوسفندکانال ایتا میشکانال میشکانال ایتا برهکانال برهکانال ایتا قوچکانال قوچکانال ایتا کیشککانال کیشککانال ایتا بزکانال بزکانال ایتا بزغالهکانال بزغالهکانال ایتا تکهکانال تکهکانال ایتا گاوکانال گاوکانال ایتا گوسالهکانال گوسالهکانال ایتا تلیسهکانال تلیسهکانال ایتا جوانهکانال جوانهکانال ایتا سمینتالکانال سمینتالکانال ایتا هلشتاینکانال هلشتاینکانال ایتا بازاردام_مشهدکانال بازاردام_مشهدکانال ایتا بازاردام_بجنوردکانال بازاردام_بجنوردکانال ایتا بازاردام_بیرجندکانال بازاردام_بیرجندکانال ایتا بازاردام_قوچانکانال بازاردام_قوچانکانال ایتا بازاردام_درگزکانال بازاردام_درگزکانال ایتا بازاردام_کلات_نادرکانال بازاردام_کلات_نادرکانال ایتا بازاردام_شیروانکانال بازاردام_شیروانکانال ایتا نیشابورکانال نیشابورکانال ایتا bazar_damکانال bazar_dam