معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتامای چنلز کانال ایتا کانال ایتا آموزشی کانال ایتا آواز سنتی از راه دور


کانال ایتا آواز سنتی از راه دور

@teletraditional

کانال ایتا آواز سنتی از راه دور

کانال ایتا آموزشی 1 سال پیش
اگر تمایل به انجام تست خوانندگی در زمینه آواز سنتی دارید می توانید صدای خود را با گوشی همراه و یا هر وسیله دیگر ترجیحا با فرمت MP3 ضبط نموده و به آدرس زیر ارسال نمایید تا ضمن بررسی توسط استاد، گزارش تحلیل و نتیجه آن بصورت رایگان و در زمان مقتضی برای شما ارسال شود.

آدرس تلگرام @Masoudkamous
شماره هماهنگی ثبت نام
09122258752
اگر تمایل به دریافت آموزش خوانندگی در زمینه آواز سنتی از راه دور و بدون حضور فیزیکی دارید می توانید پس از ارسال صدای خود به آدرس فوق و دریافت نتیجه ، نسبت به هماهنگی برای ثبت نام از طریق همان آدرس اقدام کنید.

اگر تمایل به تجربه کردن فضای واقعی کلاس آواز را دارید میتوانید با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید و یک جلسه رایگان را برای آشنایی بیشتر با کلاس آواز سنتی تجربه کنید. (این گزینه درحال حاضر مربوط به شهر تهران است)
آموزشگاه موسیقی نوین- تهران021-77884879
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,378 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا آوازکانال ایتا سنتیکانال ایتا راهکانال ایتا دورکانال ایتا اگرکانال ایتا تمایلکانال ایتا انجامکانال ایتا تستکانال ایتا خوانندگیکانال ایتا زمینهکانال ایتا آوازکانال ایتا سنتیکانال ایتا داریدکانال ایتا میکانال ایتا توانیدکانال ایتا صدایکانال ایتا خودکانال ایتا گوشیکانال ایتا همراهکانال ایتا یاکانال ایتا هرکانال ایتا وسیلهکانال ایتا دیگرکانال ایتا ترجیحاکانال ایتا فرمتکانال ایتا MP3کانال ایتا ضبطکانال ایتا نمودهکانال ایتا آدرسکانال ایتا زیرکانال ایتا ارسالکانال ایتا نماییدکانال ایتا تاکانال ایتا ضمنکانال ایتا بررسیکانال ایتا توسطکانال ایتا استاد،کانال ایتا گزارشکانال ایتا تحلیلکانال ایتا نتیجهکانال ایتا آنکانال ایتا بصورتکانال ایتا رایگانکانال ایتا زمانکانال ایتا مقتضیکانال ایتا شماکانال ایتا ارسالکانال ایتا شودکانال ایتا آدرسکانال ایتا تلگرامکانال ایتا Masoudkamousکانال ایتا شمارهکانال ایتا هماهنگیکانال ایتا ثبتکانال ایتا نامکانال ایتا 09122258752کانال ایتا اگرکانال ایتا تمایلکانال ایتا دریافتکانال ایتا آموزشکانال ایتا خوانندگیکانال ایتا زمینهکانال ایتا آوازکانال ایتا سنتیکانال ایتا راهکانال ایتا دورکانال ایتا بدونکانال ایتا حضورکانال ایتا فیزیکیکانال ایتا داریدکانال ایتا میکانال ایتا توانیدکانال ایتا پسکانال ایتا ارسالکانال ایتا صدایکانال ایتا خودکانال ایتا آدرسکانال ایتا فوقکانال ایتا دریافتکانال ایتا نتیجهکانال ایتا نسبتکانال ایتا هماهنگیکانال ایتا ثبتکانال ایتا نامکانال ایتا طریقکانال ایتا همانکانال ایتا آدرسکانال ایتا اقدامکانال ایتا کنیدکانال ایتا اگرکانال ایتا تمایلکانال ایتا تجربهکانال ایتا کردنکانال ایتا فضایکانال ایتا واقعیکانال ایتا کلاسکانال ایتا آوازکانال ایتا داریدکانال ایتا میتوانیدکانال ایتا شمارهکانال ایتا تلفنکانال ایتا زیرکانال ایتا تماسکانال ایتا حاصلکانال ایتا نماییدکانال ایتا یککانال ایتا جلسهکانال ایتا رایگانکانال ایتا آشناییکانال ایتا بیشترکانال ایتا کلاسکانال ایتا آوازکانال ایتا سنتیکانال ایتا تجربهکانال ایتا کنیدکانال ایتا اینکانال ایتا گزینهکانال ایتا درحالکانال ایتا حاضرکانال ایتا مربوطکانال ایتا شهرکانال ایتا تهرانکانال ایتا استکانال ایتا آموزشگاهکانال ایتا موسیقیکانال ایتا نوینکانال ایتا تهران021کانال ایتا 77884879کانال ایتا teletraditional