معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا آموزشی کانال ایتا آواز سنتی از راه دور


کانال ایتا آواز سنتی از راه دور

@teletraditional

کانال ایتا آواز سنتی از راه دور

کانال ایتا آموزشی 2 سال پیش
اگر تمایل به انجام تست خوانندگی در زمینه آواز سنتی دارید می توانید صدای خود را با گوشی همراه و یا هر وسیله دیگر ترجیحا با فرمت MP3 ضبط نموده و به آدرس زیر ارسال نمایید تا ضمن بررسی توسط استاد، گزارش تحلیل و نتیجه آن بصورت رایگان و در زمان مقتضی برای شما ارسال شود.

آدرس تلگرام @Masoudkamous
شماره هماهنگی ثبت نام
09122258752
اگر تمایل به دریافت آموزش خوانندگی در زمینه آواز سنتی از راه دور و بدون حضور فیزیکی دارید می توانید پس از ارسال صدای خود به آدرس فوق و دریافت نتیجه ، نسبت به هماهنگی برای ثبت نام از طریق همان آدرس اقدام کنید.

اگر تمایل به تجربه کردن فضای واقعی کلاس آواز را دارید میتوانید با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید و یک جلسه رایگان را برای آشنایی بیشتر با کلاس آواز سنتی تجربه کنید. (این گزینه درحال حاضر مربوط به شهر تهران است)
آموزشگاه موسیقی نوین- تهران021-77884879
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,380 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا آوازکانال آوازکانال ایتا سنتیکانال سنتیکانال ایتا راهکانال راهکانال ایتا دورکانال دورکانال ایتا اگرکانال اگرکانال ایتا تمایلکانال تمایلکانال ایتا انجامکانال انجامکانال ایتا تستکانال تستکانال ایتا خوانندگیکانال خوانندگیکانال ایتا زمینهکانال زمینهکانال ایتا آوازکانال آوازکانال ایتا سنتیکانال سنتیکانال ایتا داریدکانال داریدکانال ایتا میکانال میکانال ایتا توانیدکانال توانیدکانال ایتا صدایکانال صدایکانال ایتا خودکانال خودکانال ایتا گوشیکانال گوشیکانال ایتا همراهکانال همراهکانال ایتا یاکانال یاکانال ایتا هرکانال هرکانال ایتا وسیلهکانال وسیلهکانال ایتا دیگرکانال دیگرکانال ایتا ترجیحاکانال ترجیحاکانال ایتا فرمتکانال فرمتکانال ایتا MP3کانال MP3کانال ایتا ضبطکانال ضبطکانال ایتا نمودهکانال نمودهکانال ایتا آدرسکانال آدرسکانال ایتا زیرکانال زیرکانال ایتا ارسالکانال ارسالکانال ایتا نماییدکانال نماییدکانال ایتا تاکانال تاکانال ایتا ضمنکانال ضمنکانال ایتا بررسیکانال بررسیکانال ایتا توسطکانال توسطکانال ایتا استاد،کانال استاد،کانال ایتا گزارشکانال گزارشکانال ایتا تحلیلکانال تحلیلکانال ایتا نتیجهکانال نتیجهکانال ایتا آنکانال آنکانال ایتا بصورتکانال بصورتکانال ایتا رایگانکانال رایگانکانال ایتا زمانکانال زمانکانال ایتا مقتضیکانال مقتضیکانال ایتا شماکانال شماکانال ایتا ارسالکانال ارسالکانال ایتا شودکانال شودکانال ایتا آدرسکانال آدرسکانال ایتا تلگرامکانال تلگرامکانال ایتا Masoudkamousکانال Masoudkamousکانال ایتا شمارهکانال شمارهکانال ایتا هماهنگیکانال هماهنگیکانال ایتا ثبتکانال ثبتکانال ایتا نامکانال نامکانال ایتا 09122258752کانال 09122258752کانال ایتا اگرکانال اگرکانال ایتا تمایلکانال تمایلکانال ایتا دریافتکانال دریافتکانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا خوانندگیکانال خوانندگیکانال ایتا زمینهکانال زمینهکانال ایتا آوازکانال آوازکانال ایتا سنتیکانال سنتیکانال ایتا راهکانال راهکانال ایتا دورکانال دورکانال ایتا بدونکانال بدونکانال ایتا حضورکانال حضورکانال ایتا فیزیکیکانال فیزیکیکانال ایتا داریدکانال داریدکانال ایتا میکانال میکانال ایتا توانیدکانال توانیدکانال ایتا پسکانال پسکانال ایتا ارسالکانال ارسالکانال ایتا صدایکانال صدایکانال ایتا خودکانال خودکانال ایتا آدرسکانال آدرسکانال ایتا فوقکانال فوقکانال ایتا دریافتکانال دریافتکانال ایتا نتیجهکانال نتیجهکانال ایتا نسبتکانال نسبتکانال ایتا هماهنگیکانال هماهنگیکانال ایتا ثبتکانال ثبتکانال ایتا نامکانال نامکانال ایتا طریقکانال طریقکانال ایتا همانکانال همانکانال ایتا آدرسکانال آدرسکانال ایتا اقدامکانال اقدامکانال ایتا کنیدکانال کنیدکانال ایتا اگرکانال اگرکانال ایتا تمایلکانال تمایلکانال ایتا تجربهکانال تجربهکانال ایتا کردنکانال کردنکانال ایتا فضایکانال فضایکانال ایتا واقعیکانال واقعیکانال ایتا کلاسکانال کلاسکانال ایتا آوازکانال آوازکانال ایتا داریدکانال داریدکانال ایتا میتوانیدکانال میتوانیدکانال ایتا شمارهکانال شمارهکانال ایتا تلفنکانال تلفنکانال ایتا زیرکانال زیرکانال ایتا تماسکانال تماسکانال ایتا حاصلکانال حاصلکانال ایتا نماییدکانال نماییدکانال ایتا یککانال یککانال ایتا جلسهکانال جلسهکانال ایتا رایگانکانال رایگانکانال ایتا آشناییکانال آشناییکانال ایتا بیشترکانال بیشترکانال ایتا کلاسکانال کلاسکانال ایتا آوازکانال آوازکانال ایتا سنتیکانال سنتیکانال ایتا تجربهکانال تجربهکانال ایتا کنیدکانال کنیدکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا گزینهکانال گزینهکانال ایتا درحالکانال درحالکانال ایتا حاضرکانال حاضرکانال ایتا مربوطکانال مربوطکانال ایتا شهرکانال شهرکانال ایتا تهرانکانال تهرانکانال ایتا استکانال استکانال ایتا آموزشگاهکانال آموزشگاهکانال ایتا موسیقیکانال موسیقیکانال ایتا نوینکانال نوینکانال ایتا تهران021کانال تهران021کانال ایتا 77884879کانال 77884879کانال ایتا teletraditionalکانال teletraditional