معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتامای چنلز کانال ایتا کانال ایتا نیازمندی کانال ایتا همیاری طلاب مشهد


کانال ایتا همیاری طلاب مشهد

@hamyary

کانال ایتا همیاری طلاب مشهد

کانال ایتا نیازمندی 1 سال پیش
💠 بسم الله الرحمن الرحیم 💠

🌸 سلامٌ قولاً من ربٍّ رحیمٍ 🌸

🌐کارراه‌اندازی دوستان طلبه و غیرطلبه مشهدی‌ام

راهنمای تنظیم آگهی:
@Tanzim_Agahi

ارتباط با من:
@MirMohammad

نوشته‌هایم:
@Mir_Mohammad

طیبات:
@Tayebat

❤️ملتمس دعای خیر و فاتحه برای رفتگان
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,450 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا همیاریکانال همیاریکانال ایتا طلابکانال طلابکانال ایتا مشهدکانال مشهدکانال ایتا بسمکانال بسمکانال ایتا اللهکانال اللهکانال ایتا الرحمنکانال الرحمنکانال ایتا الرحیمکانال الرحیمکانال ایتا سلامٌکانال سلامٌکانال ایتا قولاًکانال قولاًکانال ایتا منکانال منکانال ایتا ربٍّکانال ربٍّکانال ایتا رحیمٍکانال رحیمٍکانال ایتا کارراه‌اندازیکانال کارراه‌اندازیکانال ایتا دوستانکانال دوستانکانال ایتا طلبهکانال طلبهکانال ایتا غیرطلبهکانال غیرطلبهکانال ایتا مشهدی‌امکانال مشهدی‌امکانال ایتا راهنمایکانال راهنمایکانال ایتا تنظیمکانال تنظیمکانال ایتا آگهیکانال آگهیکانال ایتا Tanzim_Agahiکانال Tanzim_Agahiکانال ایتا ارتباطکانال ارتباطکانال ایتا منکانال منکانال ایتا MirMohammadکانال MirMohammadکانال ایتا نوشته‌هایمکانال نوشته‌هایمکانال ایتا Mir_Mohammadکانال Mir_Mohammadکانال ایتا طیباتکانال طیباتکانال ایتا Tayebatکانال Tayebatکانال ایتا ملتمسکانال ملتمسکانال ایتا دعایکانال دعایکانال ایتا خیرکانال خیرکانال ایتا فاتحهکانال فاتحهکانال ایتا رفتگانکانال رفتگانکانال ایتا hamyaryکانال hamyary