معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا

کانال ایتا نشریه_تایمز

@Book_Times

کانال ایتا نشریه_تایمز

کانال ایتا اجتماعی و فرهنگی 6 ماه پیش
به نام خدا

به کانال ⚡️Book_Times⚡️ خوش آمدید.

هدف ما در اینجا گسترش کتابخوانی و آشنایی با فرهنگ کتابخوانی است.
فرهنگی که در ایران ما کمتر به آن توجه میشود و متاسفانه سرانه مطالعه کتاب در کشور ما بسیار پایین است.
ما در اینجا قصد داریم کمی در این سرانه تغییری ایجاد نمیاییم،اما به کمک شما نیاز داریم. پس با ما همراه شوید، تا بیشتر برایتان توضیح دهم ما در این کانال انواع کتاب داستان های کوتاه،کتاب های مشهور، کتاب های مذهبی وسیاسی و کتاب های علمی، کتاب های دفاع مقدس را برای شما عزیزان به صورت رایگان و نصف قیمت قرار میدهیم تا بتوانید در تغییر این سرانه ی مطالعه موثر باشید. تازه ما در اینجا کلی مسابقه با جوایز ویژه هم داریم تا شما را به خواندن کتاب های خوب مشتاق کنیم😉📚
ازشما دعوت میکنم با حضور پر شورتون به ما کمک کنید.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,192 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا نشریه_تایمزکانال ایتا نامکانال ایتا خداکانال ایتا Book_Timesکانال ایتا خوشکانال ایتا آمدیدکانال ایتا هدفکانال ایتا ماکانال ایتا اینجاکانال ایتا گسترشکانال ایتا کتابخوانیکانال ایتا آشناییکانال ایتا فرهنگکانال ایتا کتابخوانیکانال ایتا استکانال ایتا فرهنگیکانال ایتا ایرانکانال ایتا ماکانال ایتا کمترکانال ایتا آنکانال ایتا توجهکانال ایتا میشودکانال ایتا متاسفانهکانال ایتا سرانهکانال ایتا مطالعهکانال ایتا کتابکانال ایتا کشورکانال ایتا ماکانال ایتا بسیارکانال ایتا پایینکانال ایتا استکانال ایتا ماکانال ایتا اینجاکانال ایتا قصدکانال ایتا داریمکانال ایتا کمیکانال ایتا اینکانال ایتا سرانهکانال ایتا تغییریکانال ایتا ایجادکانال ایتا نمیاییم،اماکانال ایتا کمککانال ایتا شماکانال ایتا نیازکانال ایتا داریمکانال ایتا پسکانال ایتا ماکانال ایتا همراهکانال ایتا شوید،کانال ایتا تاکانال ایتا بیشترکانال ایتا برایتانکانال ایتا توضیحکانال ایتا دهمکانال ایتا ماکانال ایتا اینکانال ایتا انواعکانال ایتا کتابکانال ایتا داستانکانال ایتا هایکانال ایتا کوتاه،کتابکانال ایتا هایکانال ایتا مشهور،کانال ایتا کتابکانال ایتا هایکانال ایتا مذهبیکانال ایتا وسیاسیکانال ایتا کتابکانال ایتا هایکانال ایتا علمی،کانال ایتا کتابکانال ایتا هایکانال ایتا دفاعکانال ایتا مقدسکانال ایتا شماکانال ایتا عزیزانکانال ایتا صورتکانال ایتا رایگانکانال ایتا نصفکانال ایتا قیمتکانال ایتا قرارکانال ایتا میدهیمکانال ایتا تاکانال ایتا بتوانیدکانال ایتا تغییرکانال ایتا اینکانال ایتا سرانهکانال ایتا یکانال ایتا مطالعهکانال ایتا موثرکانال ایتا باشیدکانال ایتا تازهکانال ایتا ماکانال ایتا اینجاکانال ایتا کلیکانال ایتا مسابقهکانال ایتا جوایزکانال ایتا ویژهکانال ایتا همکانال ایتا داریمکانال ایتا تاکانال ایتا شماکانال ایتا خواندنکانال ایتا کتابکانال ایتا هایکانال ایتا خوبکانال ایتا مشتاقکانال ایتا کنیمکانال ایتا ازشماکانال ایتا دعوتکانال ایتا میکنمکانال ایتا حضورکانال ایتا پرکانال ایتا شورتونکانال ایتا ماکانال ایتا کمککانال ایتا کنیدکانال ایتا Book_Times