معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا

کانال ایتا حقیقت غرب

@reality_of_west

کانال ایتا حقیقت غرب

کانال ایتا اجتماعی و فرهنگی 7 ماه پیش
این کانال محلی است برای درست دیدن غرب، دیدنی نه با عینک تحجر و نه با عینک غرب زدگی

در این کانال بدون یک نگاه متعصبانه و یک نگاه خوش بینانه به بررسی کشورهای پیشرفته پرداخته می شود.

هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت با استفاده از منابع موثق بیان می گردد.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 967 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا حقیقتکانال حقیقتکانال ایتا غربکانال غربکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا محلیکانال محلیکانال ایتا استکانال استکانال ایتا درستکانال درستکانال ایتا دیدنکانال دیدنکانال ایتا غرب،کانال غرب،کانال ایتا دیدنیکانال دیدنیکانال ایتا نهکانال نهکانال ایتا عینککانال عینککانال ایتا تحجرکانال تحجرکانال ایتا نهکانال نهکانال ایتا عینککانال عینککانال ایتا غربکانال غربکانال ایتا زدگیکانال زدگیکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا بدونکانال بدونکانال ایتا یککانال یککانال ایتا نگاهکانال نگاهکانال ایتا متعصبانهکانال متعصبانهکانال ایتا یککانال یککانال ایتا نگاهکانال نگاهکانال ایتا خوشکانال خوشکانال ایتا بینانهکانال بینانهکانال ایتا بررسیکانال بررسیکانال ایتا کشورهایکانال کشورهایکانال ایتا پیشرفتهکانال پیشرفتهکانال ایتا پرداختهکانال پرداختهکانال ایتا میکانال میکانال ایتا شودکانال شودکانال ایتا همکانال همکانال ایتا نقاطکانال نقاطکانال ایتا ضعفکانال ضعفکانال ایتا همکانال همکانال ایتا نقاطکانال نقاطکانال ایتا قوتکانال قوتکانال ایتا استفادهکانال استفادهکانال ایتا منابعکانال منابعکانال ایتا موثقکانال موثقکانال ایتا بیانکانال بیانکانال ایتا میکانال میکانال ایتا گرددکانال گرددکانال ایتا reality_of_westکانال reality_of_west