معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز غذا کانال تلگرام (مزارع کشاورزی برادران بی ذر)@khoshe2017

کانال (مزارع کشاورزی برادران بی ذر)

غذا 3 ماه پیش
فروش برنج مزارع برادران بی ذر ،مزارع پیشرو در صنعت مکانیزه شدن کشاورزی و کسب عنوان کشاورز نمونه استان مازندران در سه سال متوالی ومخترع دستگاه نشاکاری برنج.
برنج اصیل ایرانی را در خانواده خود تنها در کنار ما برادران برنجکار نمونه استان مازندران بر سر سفره خود تجربه کنید .خانواده بی ذر از یک قرن گذشته در فعالیت کشاورزی ودامپروری مشغول به کار هستند ودر گذشته دور فعالیتشان دامداری وکاشت گندم وجو وپنبه وبرنجکاری بود واز 30 سال گذشته تمام فعالیت خود را فقط بر روی برنجکاری اختصاص داده اند وامروز جز کشاورزان نمونه استان مازندران می باشند ودر سالیان گذشته محصولات کشاورزیمان(برنج طارم و هاشمی و....) مورد استقبال تاجران زیادی قرار گرفته و این بار خودمان تصمیم گرفته ایم برنج اصیل وصد درصد تضمینی خودمان را که مشقت فراونی برای ان کشیده ایم را بدون واسطه که باعث افزایش قیمت ان می شود را با قیمت مناسب وبا کیفیت عالی وارد خانه هایتان کنیم تا طعم برنج را در کنار خانواده تان احساس کنید و ما این اطمینان را به شما می دهیم که کیفیت محصول ما باعث ماندگاری ما در بین خانواده هایتان خواهد شد.ما تمام فعالیت های کشاورزی خودمان را از ابتدای کاشت ومراحل داشت وبرداشت را در شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام خواهیم کذاشت تا اطمینان خاطر در مورد فعالیت ما داشته باشید.
تماس وارتباط با ما جهت مشاوره:
09907554017
khoshe2017@
.باتشکر از همه عزیزان.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,389 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 مزارعکشاورزیبرادرانبیذرفروشبرنجمزارعبرادرانبیذرمزارعپیشروصنعتمکانیزهشدنکشاورزیکسبعنوانکشاورزنمونهاستانمازندرانسهسالمتوالیومخترعدستگاهنشاکاریبرنجبرنجاصیلایرانیخانوادهخودتنهاکنارمابرادرانبرنجکارنمونهاستانمازندرانبرسرسفرهخودتجربهکنیدخانوادهبیذریکقرنگذشتهفعالیتکشاورزیودامپروریمشغولکارهستندودرگذشتهدورفعالیتشاندامداریوکاشتگندموجووپنبهوبرنجکاریبودواز30سالگذشتهتمامفعالیتخودفقطبررویبرنجکاریاختصاصدادهوامروزجزکشاورزاننمونهاستانمازندرانمیباشندودرسالیانگذشتهمحصولاتکشاورزیمانبرنجطارمهاشمیمورداستقبالتاجرانزیادیقرارگرفتهاینبارخودمانتصمیمگرفتهایمبرنجاصیلوصددرصدتضمینیخودمانمشقتفراونیانکشیدهایمبدونواسطهباعثافزایشقیمتانمیشودقیمتمناسبوباکیفیتعالیواردخانههایتانکنیمتاطعمبرنجکنارخانوادهتاناحساسکنیدماایناطمینانشمامیدهیمکیفیتمحصولماباعثماندگاریمابینخانوادههایتانخواهدشدماتمامفعالیتهایکشاورزیخودمانابتدایکاشتومراحلداشتوبرداشتشبکههایاجتماعیخصوصتلگرامخواهیمکذاشتتااطمینانخاطرموردفعالیتماداشتهباشیدتماسوارتباطماجهتمشاوره09907554017khoshe2017باتشکرهمهعزیزانkhoshe2017