معرفی کانال گپ

مای چنلز: کانال یاب گپ

کانال گپ [نوشتهایم ...]

@official_neveshte

کانال گپ [نوشتهایم ...]

کانال گپ عاشقانه 1 سال پیش
دلتنگی یعنی ...

📝متن هاے فانتزے

📸عڪسنوشتہ

➿پروفایل هاے لاڪچرے

🎶آهنگ ها و ویس هاے زیبا

💔غمگین و احساسے

😔اینجا حرفاے دلتہ دلنوشتہ هایے ڪہ حرف دل خیلے هامونہ....

✔️💎افتخارمون اینہ ڪہ انتخاب بهترین ها هستیم
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 12,907 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال گپ نوشتهایمکانال نوشتهایمکانال گپ دلتنگیکانال دلتنگیکانال گپ یعنیکانال یعنیکانال گپ متنکانال متنکانال گپ هاےکانال هاےکانال گپ فانتزےکانال فانتزےکانال گپ عڪسنوشتہکانال عڪسنوشتہکانال گپ پروفایلکانال پروفایلکانال گپ هاےکانال هاےکانال گپ لاڪچرےکانال لاڪچرےکانال گپ آهنگکانال آهنگکانال گپ ویسکانال ویسکانال گپ هاےکانال هاےکانال گپ زیباکانال زیباکانال گپ غمگینکانال غمگینکانال گپ احساسےکانال احساسےکانال گپ اینجاکانال اینجاکانال گپ حرفاےکانال حرفاےکانال گپ دلتہکانال دلتہکانال گپ دلنوشتہکانال دلنوشتہکانال گپ هایےکانال هایےکانال گپ ڪہکانال ڪہکانال گپ حرفکانال حرفکانال گپ دلکانال دلکانال گپ خیلےکانال خیلےکانال گپ هامونہکانال هامونہکانال گپ افتخارمونکانال افتخارمونکانال گپ اینہکانال اینہکانال گپ ڪہکانال ڪہکانال گپ انتخابکانال انتخابکانال گپ بهترینکانال بهترینکانال گپ هستیمکانال هستیمکانال گپ official_neveshteکانال official_neveshte