معرفی کانال گپ

مای چنلز: کانال یاب گپ


کانال گپ شمسه

@peik_shamseh

کانال گپ شمسه

کانال گپ مذهبی 2 سال پیش
پیک شمسه🔅
تدبر در آیات قرآنی و تفسیرآن در طول هفته درقالبهای
یک نکته از این معنی(تفسیر کوتاه آیه مورد نظر)
نیایش
کوتاه و خواندنی
حدیث
عکس نوشته
شاعرانه
کلیپ
داستان
دانستنیها
زیبائیهای آفرینش
جمعه؛انتظارفرج
ارسال پیام برای روزهای خاص
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 7,285 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال گپ شمسهکانال شمسهکانال گپ پیککانال پیککانال گپ شمسهکانال شمسهکانال گپ تدبرکانال تدبرکانال گپ آیاتکانال آیاتکانال گپ قرآنیکانال قرآنیکانال گپ تفسیرآنکانال تفسیرآنکانال گپ طولکانال طولکانال گپ هفتهکانال هفتهکانال گپ درقالبهایکانال درقالبهایکانال گپ یککانال یککانال گپ نکتهکانال نکتهکانال گپ اینکانال اینکانال گپ معنیکانال معنیکانال گپ تفسیرکانال تفسیرکانال گپ کوتاهکانال کوتاهکانال گپ آیهکانال آیهکانال گپ موردکانال موردکانال گپ نظرکانال نظرکانال گپ نیایشکانال نیایشکانال گپ کوتاهکانال کوتاهکانال گپ خواندنیکانال خواندنیکانال گپ حدیثکانال حدیثکانال گپ عکسکانال عکسکانال گپ نوشتهکانال نوشتهکانال گپ شاعرانهکانال شاعرانهکانال گپ کلیپکانال کلیپکانال گپ داستانکانال داستانکانال گپ دانستنیهاکانال دانستنیهاکانال گپ زیبائیهایکانال زیبائیهایکانال گپ آفرینشکانال آفرینشکانال گپ جمعه؛انتظارفرجکانال جمعه؛انتظارفرجکانال گپ ارسالکانال ارسالکانال گپ پیامکانال پیامکانال گپ روزهایکانال روزهایکانال گپ خاصکانال خاصکانال گپ peik_shamsehکانال peik_shamseh