معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز سلامت کانال تلگرام بانک اهدا سلولهاای بنیادی@iscdpcampaign

کانال بانک اهدا سلولهاای بنیادی

سلامت 2 سال پیش
نمیدونم چرا یادمون میره ، چرا انقدر راحت از کنار سختی های بقیه میگذریم در حالی که خودمون طاقت کوچکترین سختیهای خودمون و عزیزانمون رو نداریم ...
روزگار سختی شده ، هرکس درگیر مشکلهای خودشه ، هرکس انقدر غرق روزمره و گذروندنش شده که فرصت فکر کردن نداره ،چه برسه به اینکه بخواد کاری کنه
هر روز کوچولوهایی هستن که دارن با بیماری روزهای سختی رو میگذرونن ، مریضایی که عزیز دل خانواده هاشون هستن ، هنوز نفس می کشن و امید دارن ، هنوز منتظرن و این کمترین حقشون از این زندگیه...
کنارشون بودن ، تسلی دادنشون ، درک کردنشون ، فراموش نکردنشون ، وظیفه ی ما نیست؟
یعنی قراره ما همیشه سلامت و بی مشکل باشیم و هیچ وقت به کمک کسی نیاز پیدا نمی کنیم؟

خون ، پلاکت ، سلولهای بنیادی ، چیزایی که توی رگ ما جاریه، و چون همیشه هست ارزشش رو زیاد نمی فهمیم
چیزای ساده ای مثل همین نفس کشیدن ، راه رفتن ، خوردن و خوابیدن بی درد ، احساس و عشق ورزیدن و...
چیزایی که داریم و شاید بتونیم ازشون یکم بهتر استفاده کنیم
خیلی چیزا رو میشه با آدمهای دیگه قسمت کرد و یه حس خوب رو تجربه کرد

نجات زندگی خیلی از آدمها ،شاید به من و تو هم بستگی داره

دوستان و عزیزانتون رو به کمپین سلولهای بنیادی دعوت کنید تا از اطلاعیه های اهدای سلولهای بنیادی به بیماران باخبر بشن
ممنون.
خبرنامه بانک اهدا سلولهاای بنیادی ایران
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,512 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 بانکاهداسلولهاایبنیادینمیدونمچرایادمونمیرهچراانقدرراحتکنارسختیهایبقیهمیگذریمحالیخودمونطاقتکوچکترینسختیهایخودمونعزیزانمونرونداریمروزگارسختیشدههرکسدرگیرمشکلهایخودشههرکسانقدرغرقروزمرهگذروندنششدهفرصتفکرکردننداره،چهبرسهاینکهبخوادکاریکنههرروزکوچولوهاییهستندارنبیماریروزهایسختیرومیگذروننمریضاییعزیزدلخانوادههاشونهستنهنوزنفسمیکشنامیددارنهنوزمنتظرناینکمترینحقشوناینزندگیهکنارشونبودنتسلیدادنشوندرککردنشونفراموشنکردنشونوظیفهیمانیست؟یعنیقرارهماهمیشهسلامتبیمشکلباشیمهیچوقتکمککسینیازپیدانمیکنیم؟خونپلاکتسلولهایبنیادیچیزاییتویرگماجاریه،چونهمیشههستارزششروزیادنمیفهمیمچیزایسادهایمثلهمیننفسکشیدنراهرفتنخوردنخوابیدنبیدرداحساسعشقورزیدنچیزاییداریمشایدبتونیمازشونیکمبهتراستفادهکنیمخیلیچیزارومیشهآدمهایدیگهقسمتکردیهحسخوبروتجربهکردنجاتزندگیخیلیآدمها،شایدمنتوهمبستگیدارهدوستانعزیزانتونروکمپینسلولهایبنیادیدعوتکنیدتااطلاعیههایاهدایسلولهایبنیادیبیمارانباخبربشنممنونخبرنامهبانکاهداسلولهاایبنیادیایرانiscdpcampaign