معرفی کانال آی گپ

مای چنلز: کانال یاب آی گپ


کانال آی گپ دخترونه

@dokhtarone

کانال آی گپ دخترونه

کانال آی گپ سرگرمی 2 سال پیش
مـــَن نــهـ چــِـشـمــ👀ـان آبـ🔵ــے دارَم
نهـ کــَـفشــهــاے پاشـــنهـ بُــلَــند👢
هـَـمیشهـ کــَـتـانے مــےپوشـــَـم👟
و روے چــَـمَــن ـها غــَـلـٺ مےزَنـَـم🍃🌾
عــِشـوه ریــخــتَـــــن را خــوب یادَم نَداده اَند👧
وَقــتے اَز ڪـِـنارم رَد مےشَــوے🚶‍♀️
بوے اُدڪُــلُـنَـم مــَسـٺَــت نـِـمےڪــُـنَـد😺
نــِـگَـران پاڪــ شــُـدَن رُژ 💄وَ ریــمِـلَـمـ😵 نیـســٺَــم
لاڪــ نــاخـُـنــ💅ـهایـَم اَز هـِزار مـِـٺرے داد نـِمـےزَنَد 🗣
خــُـدایـَـمــ را بــا دُنـ🌍ــیـا عـَـوَض نِــمـےڪـُـنَــمـ
شـَـبـ🌃ـهــا پــایهـ پـَـرســهـ زَدَن🚶‍♀️ دَر خیــابان و مهــمانــے 💃نــیسٺَــم

\"مـــــَــــن خـــالــِـصـانهـ هــَـمیــنـَـم\"
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 12,104 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال آی گپ مـــَنکانال مـــَنکانال آی گپ نــهـکانال نــهـکانال آی گپ چــِـشـمـــانکانال چــِـشـمـــانکانال آی گپ آبـــےکانال آبـــےکانال آی گپ دارَمکانال دارَمکانال آی گپ نهـکانال نهـکانال آی گپ کــَـفشــهــاےکانال کــَـفشــهــاےکانال آی گپ پاشـــنهـکانال پاشـــنهـکانال آی گپ بُــلَــندکانال بُــلَــندکانال آی گپ هـَـمیشهـکانال هـَـمیشهـکانال آی گپ کــَـتـانےکانال کــَـتـانےکانال آی گپ مــےپوشـــَـمکانال مــےپوشـــَـمکانال آی گپ روےکانال روےکانال آی گپ چــَـمَــنکانال چــَـمَــنکانال آی گپ ـهاکانال ـهاکانال آی گپ غــَـلـٺکانال غــَـلـٺکانال آی گپ مےزَنـَـمکانال مےزَنـَـمکانال آی گپ عــِشـوهکانال عــِشـوهکانال آی گپ ریــخــتَـــــنکانال ریــخــتَـــــنکانال آی گپ خــوبکانال خــوبکانال آی گپ یادَمکانال یادَمکانال آی گپ نَدادهکانال نَدادهکانال آی گپ اَندکانال اَندکانال آی گپ وَقــتےکانال وَقــتےکانال آی گپ اَزکانال اَزکانال آی گپ ڪـِـنارمکانال ڪـِـنارمکانال آی گپ رَدکانال رَدکانال آی گپ مےشَــوے‍کانال مےشَــوے‍کانال آی گپ بوےکانال بوےکانال آی گپ اُدڪُــلُـنَـمکانال اُدڪُــلُـنَـمکانال آی گپ مــَسـٺَــتکانال مــَسـٺَــتکانال آی گپ نـِـمےڪــُـنَـدکانال نـِـمےڪــُـنَـدکانال آی گپ نــِـگَـرانکانال نــِـگَـرانکانال آی گپ پاڪــکانال پاڪــکانال آی گپ شــُـدَنکانال شــُـدَنکانال آی گپ رُژکانال رُژکانال آی گپ وَکانال وَکانال آی گپ ریــمِـلَـمـکانال ریــمِـلَـمـکانال آی گپ نیـســٺَــمکانال نیـســٺَــمکانال آی گپ لاڪــکانال لاڪــکانال آی گپ نــاخـُـنـــهایـَمکانال نــاخـُـنـــهایـَمکانال آی گپ اَزکانال اَزکانال آی گپ هـِزارکانال هـِزارکانال آی گپ مـِـٺرےکانال مـِـٺرےکانال آی گپ دادکانال دادکانال آی گپ نـِمـےزَنَدکانال نـِمـےزَنَدکانال آی گپ خــُـدایـَـمــکانال خــُـدایـَـمــکانال آی گپ بــاکانال بــاکانال آی گپ دُنـــیـاکانال دُنـــیـاکانال آی گپ عـَـوَضکانال عـَـوَضکانال آی گپ نِــمـےڪـُـنَــمـکانال نِــمـےڪـُـنَــمـکانال آی گپ شـَـبــهــاکانال شـَـبــهــاکانال آی گپ پــایهـکانال پــایهـکانال آی گپ پـَـرســهـکانال پـَـرســهـکانال آی گپ زَدَن‍کانال زَدَن‍کانال آی گپ دَرکانال دَرکانال آی گپ خیــابانکانال خیــابانکانال آی گپ مهــمانــےکانال مهــمانــےکانال آی گپ نــیسٺَــمکانال نــیسٺَــمکانال آی گپ \"کانال \"کانال آی گپ مـــــَــــنکانال مـــــَــــنکانال آی گپ خـــالــِـصـانهـکانال خـــالــِـصـانهـکانال آی گپ هــَـمیــنـَـم\"کانال هــَـمیــنـَـم\"کانال آی گپ dokhtaroneکانال dokhtarone