معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکر


مای چنلز سایر کانال تلگرام کرج آگهی@kjagahi

کانال کرج آگهی

سایر 6 ماه پیش
کانال درج تبلیغات با امکان ثبت آگهی رایگان و ویژه

فروشگاه، محصولات و خدمات خود را در کرج آگهی ثبت و از این طریق به تعداد کثیری از مشتریان معرفی شوید.

✅ تبلیغ در جای مناسب

✅ معرفی کسب و کار، کالا و خدمات

✅ جذب مشتری و افزایش درآمد

✅ امکان قرار گیری در صفحه اول گوگل با ثبت آگهی ویژه

⭐️ مشاغلی که با تبلیغ در کرج آگهی با عبارات زیر در صفحه اول گوگل قرار دارند :

چرم دوزی در کرج ,کارت تولد در کرج ,عطر کادویی در کرج ,نقش حنا در کرج , لوازم لیفان در کرج ,لوازم جک و جیلی در کرج ,مرکز مشاوره در کرج, مرکز روانشناسی در کرج ,لباس اسپرت در کرج ,لمینت مژه در کرج ,لوازم ایمنی در کرج
و...


جهت درج تبلیغ خود به بخش ثبت آگهی مراجعه نمایید و با تبلیغ در کرج آگهی، حاصل تبلیغات خود را بررسی نمایید.


❄️❄️آگهی رایگان

👇👇👇👇👇👇

انتشار آگهی در کانال تلگرام کرج آگهی صد در صد رایگان

-----------------------------------
⭐️ویژه یک ماهه : 25000تومان

👇👇👇👇👇👇

ثبت آگهی در کانال تلگرام به همراه اینستاگرام کرج آگهی به مدت یک ماه

-----------------------------------
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ویژه شش ماهه : 150000 تومان

👇👇👇👇👇👇

انتشار آگهی در سایت +تلگرام + اینستاگرام کرج آگهی و امکان قرار گرفتن آگهی در صفحه اول گوگل به مدت شش ماه

-----------------------------------
🌟 ویژه یک ساله : 300000 تومان

👇👇👇👇👇👇

انتشار آگهی در سایت +تلگرام+اینستاگرام کرج آگهی و امکان قرار گرفتن آگهی در صفحه اول گوگل به مدت یک سال


http://karajagahi.com


کانال تلگرام :http://telegram.me/kjagahi
ربات تلگرام :http://telegram.me/kjagahibot
اینستاگرام : https://www.instagram.com/karajagahi_com/
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,738 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 کرجآگهیدرجتبلیغاتامکانثبتآگهیرایگانویژهفروشگاه،محصولاتخدماتخودکرجآگهیثبتاینطریقتعدادکثیریمشتریانمعرفیشویدتبلیغجایمناسبمعرفیکسبکار،کالاخدماتجذبمشتریافزایشدرآمدامکانقرارگیریصفحهاولگوگلثبتآگهیویژهمشاغلیتبلیغکرجآگهیعباراتزیرصفحهاولگوگلقراردارندچرمدوزیکرجکارتتولدکرجعطرکادوییکرجنقشحناکرجلوازملیفانکرجلوازمجکجیلیکرجمرکزمشاورهکرجمرکزروانشناسیکرجلباساسپرتکرجلمینتمژهکرجلوازمایمنیکرججهتدرجتبلیغخودبخشثبتآگهیمراجعهنماییدتبلیغکرجآگهی،حاصلتبلیغاتخودبررسینماییدآگهیرایگانانتشارآگهیتلگرامکرجآگهیصدصدرایگانویژهیکماهه25000تومانثبتآگهیتلگرامهمراهاینستاگرامکرجآگهیمدتیکماهویژهششماهه150000تومانانتشارآگهیسایت+تلگراماینستاگرامکرجآگهیامکانقرارگرفتنآگهیصفحهاولگوگلمدتششماهویژهیکساله300000تومانانتشارآگهیسایت+تلگرام+اینستاگرامکرجآگهیامکانقرارگرفتنآگهیصفحهاولگوگلمدتیکسالhttpkarajagahicomتلگرامhttptelegrammekjagahiرباتتلگرامhttptelegrammekjagahibotاینستاگرامwwwinstagramcomkarajagahi_comkjagahi