معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز سایر کانال تلگرام پارسیان بالابر@parsianbalabar

کانال پارسیان بالابر

سایر 11 ماه پیش
با سلام و صلوات و دعای خیر
بدینوسیله اعلام می دارد، شرکت تولیدی صنعتی پارسیان بالابر دارای مجوز بهره برداری از سازمان صنایع و معادن، با برخورداری از دانش فنی روز و بکارگیری نیروهای متخصص و با تجربه اقدام به تولید انواع بالابر با ریل آلومینیومی ویژه و سختکاری شده، با سیستم الکتروهیدرولیک ثابت و متحرک چرخ دار مخصوص نفرو بار، در ابعاد و اندازه های مختلف به شرح زیر نموده است.
1. بالابرهای تک ریل، با ارتفاع کـاربردی تا 11 متر(با چرخ کارگاهی یا چرخ خودرویی قابل یدک)
2. بالابرهای تک ریل مخصوص سالن های سینما و آمفی تئاتر و سطوح شیبدار و پلکانی با امکان حرکت بین صندلی های ثابت در سالنهای مذکور
3. بالابرهای دو ریل، با ارتفاع کـاربردی 14 متر (با چرخ کارگاهی یا چرخ خودرویی قابل یدک)
4. بالابرهای چهار ریل با ارتفاع کاربردی 20 متر با چرخ خودرویی قابل یدک
ضمنا بنا به سفارش خریداران محترم کلیه ی بالابرها امکان راه اندازی با سیستم دوگانه ی (AC&DC) را دارند.
خواهشمند است در صورت نیاز به مشخصات فنــی دستگاه ها با دفتر فروش شرکت با شمـــاره تماس 20 20 3220- 061 تماس‌حاصل نموده‌و یا به نشانی اینترنتی‌(www.parsianbalabar.com) مراجعه فرمایید .
شایان ذکر است شرکت تولیدی صنعتی پارسیان بالابر با توجه به کیفیت بالای تولیدات، در جهت رضایتمندی و اطمینان خاطر مشتریان محترم، محصولات خود را بشرح ذیل مورد ضمانت و پشتیبانی قرار می دهد .
کلیه ی محصولات دارای 12 ماه گارانتی کامل و بدون قید و شرط و 10 سال تحت پوشش بیمه مسئولیت و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند.
ضمناً این شرکت آماده ی ارائه نظرات کارشناسی و مشاوره ای و در صورت نیاز، بازدید از محل خریداران محترم پیش از خرید، در جهت اخذ بهترین تصمیم می باشد .
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,353 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 پارسیانبالابرسلامصلواتدعایخیربدینوسیلهاعلاممیداردشرکتتولیدیصنعتیپارسیانبالابردارایمجوزبهرهبرداریسازمانصنایعمعادنبرخورداریدانشفنیروزبکارگیرینیروهایمتخصصتجربهاقدامتولیدانواعبالابرریلآلومینیومیویژهسختکاریشدهسیستمالکتروهیدرولیکثابتمتحرکچرخدارمخصوصنفروبارابعاداندازههایمختلفشرحزیرنمودهاست1بالابرهایتکریلارتفاعکـاربردیتا11مترچرخکارگاهییاچرخخودروییقابلیدک2بالابرهایتکریلمخصوصسالنهایسینماآمفیتئاترسطوحشیبدارپلکانیامکانحرکتبینصندلیهایثابتسالنهایمذکور3بالابرهایدوریلارتفاعکـاربردی14مترچرخکارگاهییاچرخخودروییقابلیدک4بالابرهایچهارریلارتفاعکاربردی20مترچرخخودروییقابلیدکضمنابناسفارشخریدارانمحترمکلیهیبالابرهاامکانراهاندازیسیستمدوگانهیAC&DCدارندخواهشمنداستصورتنیازمشخصاتفنــیدستگاهدفترفروششرکتشمـــارهتماس20203220061تماس‌حاصلنموده‌ویانشانیاینترنتی‌wwwparsianbalabarcomمراجعهفرماییدشایانذکراستشرکتتولیدیصنعتیپارسیانبالابرتوجهکیفیتبالایتولیداتجهترضایتمندیاطمینانخاطرمشتریانمحترممحصولاتخودبشرحذیلموردضمانتپشتیبانیقرارمیدهدکلیهیمحصولاتدارای12ماهگارانتیکاملبدونقیدشرط10سالتحتپوششبیمهمسئولیت10سالخدماتپسفروشمیباشندضمناًاینشرکتآمادهیارائهنظراتکارشناسیمشاورهایصورتنیازبازدیدمحلخریدارانمحترمپیشخریدجهتاخذبهترینتصمیممیباشدparsianbalabar