معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز مذهبی کانال تلگرام ظهور نزدیک است@entezar_e_zohour

کانال ظهور نزدیک است

مذهبی 1 سال پیش
رمز گشایی از روایات نزدیکی ظهور

130 سال است كه در دانشگاه‌هاي وابسته به كليساي كاتوليك در رشته آخرالزمان‌شناسي فارغ‌التحصيل دارند و در ايالات متحده آمريكا بيش از 257 كالج و دانشگاه در اين رشته وجود دارد و اگر اين موضوع مهمي نيست چرا بايد در سرزميني كه گاهي گمان مي‌كنيم عاري از مذهب است، اين تعداد دانشگاه و كالج در رابطه با اين رشته وجود داشته باشد.

پيامبر فرموده‌اند «شما را به هفت فتنه بيم مي‌دهم كه بعد از من روي مي‌دهد، فتنه‌اي از مدينه، فتنه‌اي از مكه، فتنه‌اي از يمن، فتنه‌اي از شام، فتنه‌اي از شرق، فتنه‌اي از غرب و فتنه آخر فتنه سفياني است».

از بيش از يك‌ هزار و 200 نشانه آخرالزمان كه در روايات از آن سخن گفته شده طبق گفته همه محققان تمام نشانه‌ها رخ داده و فقط پنج نشانه باقي مانده است كه اولين آن «فتنه سفياني» است.

در روايات آمده است سفياني با حمايت صهيونيست‌ها و غربي‌‌ها در سوريه(و یا اردن) كودتا مي‌كند و سپس يك گروه در سوريه به نام بني‌كلب از او حمايت مي‌كنند و امروز بني‌كلب جماعتي هستند كه بخشي از آنها در ارتش اسرائيل، بخشي در سوريه و بخشي در لبنان زندگي مي‌كنند.

وي اضافه كرد: سفياني جنگي در تركيه و عراق راه ‌مي‌اندازد و شروع به كشتن شيعيان مي‌كند و به كوفه مي‌رسد و در كوفه بزرگترين اتفاق رخ مي‌دهد و چنان شيعيان را مي‌كشند به نحوي كه همسايه به همسايه رحم نمي‌كند و براي گرفتن پول همسايه خود را شيعه معرفي مي‌كند.

امروز جهان استكبار عليه شيعه به ميدان آمده و شيعيان غافل هستند.

زماني كه درگيري از شام به كوفه مي‌رسد از كنار شهر قزوين لشگر یک میلیون نفری سيد خراساني حركت مي‌كند و از منطقه مركزي ايران عبور كرده و به كوفه مي‌رود و در روايات آمده كه اگر لشگر خراساني را يافتيد با او همراه شويد از يمن نيز سيد يماني به سوي كوفه مي‌آيد...
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 9,190 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 ظهورنزدیکاسترمزگشاییروایاتنزدیکیظهور130سالاستكهدانشگاه‌هايوابستهكليسايكاتوليكرشتهآخرالزمان‌شناسيفارغ‌التحصيلدارندايالاتمتحدهآمريكابيشاز 257 كالجدانشگاهاينرشتهوجوددارداگراينموضوعمهمينيستچرابايدسرزمينيكهگاهيگمانمي‌كنيمعاريمذهباستاينتعداددانشگاهكالجرابطهاينرشتهوجودداشتهباشدپيامبرفرموده‌اند«شماهفتفتنهبيممي‌دهمكهبعدمنرويمي‌دهدفتنه‌ايمدينهفتنه‌ايمكهفتنه‌اييمنفتنه‌ايشامفتنه‌ايشرقفتنه‌ايغربفتنهآخرفتنهسفيانياست»بيشيك‌هزار200نشانهآخرالزمانكهرواياتآنسخنگفتهشدهطبقگفتههمهمحققانتمامنشانه‌هارخدادهفقطپنجنشانهباقيماندهاستكهاولينآن«فتنهسفياني»استرواياتآمدهاستسفيانيحمايتصهيونيست‌هاغربي‌‌هاسوريهیااردنكودتامي‌كندسپسيكگروهسوريهنامبني‌كلباوحمايتمي‌كنندامروزبني‌كلبجماعتيهستندكهبخشيآنهاارتشاسرائيلبخشيسوريهبخشيلبنانزندگيمي‌كنندوياضافهكردسفيانيجنگيتركيهعراقراه‌مي‌اندازدشروعكشتنشيعيانمي‌كندكوفهمي‌رسدكوفهبزرگتريناتفاقرخمي‌دهدچنانشيعيانمي‌كشندنحويكههمسايههمسايهرحمنمي‌كندبرايگرفتنپولهمسايهخودشيعهمعرفيمي‌كندامروزجهاناستكبارعليهشيعهميدانآمدهشيعيانغافلهستندزمانيكهدرگيريشامكوفهمي‌رسدكنارشهرقزوينلشگریکمیلیوننفریسيدخراسانيحركتمي‌كندمنطقهمركزيايرانعبوركردهكوفهمي‌رودرواياتآمدهكهاگرلشگرخراسانييافتيداوهمراهشويديمننيزسيديمانيسويكوفهمي‌آيدentezar_e_zohour