معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز مذهبی کانال تلگرام مسجدپیامبراعظم(ص)@masjedfarhangey

کانال مسجدپیامبراعظم(ص)

مذهبی 6 ماه پیش
سلام علیکم:باآرزوی قبولی طاعات وعبادات شما نمازگزاران گرامی:
مسجدپیامبراعظم(ص) واقع درکرمانشاه ومنطقه شهرک بعثت احداث گردیدتامومنین شیعه جهت عبادت خداوندباری تعالی مشغول به نماز ودعاگردند،این مسجدتوسط خیرین محترم استان،وعنایات آقارسول الله(ص)بناگردید،والحمدالله رب العالمیناین مسجدمبارکه احداث گردیده وروزانه تعدادی زیادی ازنمازگزاران جهت انجام واجبات وفرایض الهی دراین مسجدمشغول عبادت هستند،وبحمدالله موردتوجه آقاصاحب الزمان (عج)قرارگرفته است.هدف ما ایجاد تبلیغ دین مبیع اسلام وذکرمسائل شرعی وهمچنین احادیث وروایات معصومین علیه السلام میباشد.
اعضای هیئت امناء این مسجدمبارکه عبارت است از:آقای منصورشهبازی،سیداسدشیخ الاسلامی،محمدمرادموقوفه،علی تنهاسیدحسینی،سعیدکرانی،جلیل سیفی زاده،آقای نعمتی میباشد.
همچنین روحانی محترم این مسجدوپیش نماز حجت الاسلام والمسلمین سجادرستمی گرمیانه که در سه وعده شرف حضور دارند.
خادم مسجدهم آقای علی محمدپوراست.
"ومن الله التوفیق"
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,867 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 مسجدپیامبراعظمصسلامعلیکمباآرزویقبولیطاعاتوعباداتشمانمازگزارانگرامیمسجدپیامبراعظمصواقعدرکرمانشاهومنطقهشهرکبعثتاحداثگردیدتامومنینشیعهجهتعبادتخداوندباریتعالیمشغولنمازودعاگردند،اینمسجدتوسطخیرینمحترماستان،وعنایاتآقارسولاللهصبناگردید،والحمداللهربالعالمیناینمسجدمبارکهاحداثگردیدهوروزانهتعدادیزیادیازنمازگزارانجهتانجامواجباتوفرایضالهیدراینمسجدمشغولعبادتهستند،وبحمداللهموردتوجهآقاصاحبالزمانعجقرارگرفتهاستهدفماایجادتبلیغدینمبیعاسلاموذکرمسائلشرعیوهمچنیناحادیثوروایاتمعصومینعلیهالسلاممیباشداعضایهیئتامناءاینمسجدمبارکهعبارتاستآقایمنصورشهبازی،سیداسدشیخالاسلامی،محمدمرادموقوفه،علیتنهاسیدحسینی،سعیدکرانی،جلیلسیفیزاده،آقاینعمتیمیباشدهمچنینروحانیمحترماینمسجدوپیشنمازحجتالاسلاموالمسلمینسجادرستمیگرمیانهسهوعدهشرفحضوردارندخادممسجدهمآقایعلیمحمدپوراست"ومناللهالتوفیق"masjedfarhangey