معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز فروشگاه کانال تلگرام فروش عسل خالص@asaleadel

کانال فروش عسل خالص

فروشگاه 8 ماه پیش
بنام خداوند بخشنده مهربان

امروزه زندگی در دنیای ماشینی، پر استرس، کم تحرک و آلوده دارای عوامل مضر بسیاری برای سلامتی انسان میباشد. به علاوه وجود رژیم های غذایی نامناسب و سرشار از چربی و عوامل مؤثر در چاقی بین افراد درصد ابتلا به انواع بیماریهای قلبی عروقی، دیابت و سرطان را افزایش میدهد. با در نظر داشتن این مسائل رعایت چند را+ار ساده میتواند تا حد بسیار زیادی در بهبود روند زندگی و سلامتی انسان تاثیر گذار باشد.
نکته اول اهمیت تحرک و ورزش برای سلامتی انسان میباشد. نکته دوم دوری از عوامل تنش زا و استرس زا میباشد. نکته مهم بعدی رعایت رژیم غذایی مناسب و سرشار از سبزیجات، لبنیات، میوه و پرهیز از خوردن فست‌فود، نوشابه و غذاهای چرب میباشد.
با توجه به نکات گفته شده یکی از بهترین، سالم ترین و مفیدترین مواد موجود در کره زمین که خداوند در اختیار ما قرار داده "عسل" میباشد. این محصول بی بدیل طبیعت که از دیر باز مورد توصیه حکیمان و دانشمندان بوده دارای خواص مثبت بیشماری برای سلامتی انسان میباشد. لزوم وجود این ماده غنی در سبد غذایی خانواده ما را بر آن داشته تا علاوه بر ترویج استفاده از آن در رژیم غذایی خانواده ها در راستای ارائه ی محصولی سالم، مطمئن و با کیفیت با رعایت تمامی نکات بهداشتی و حرفه‌ای در تولید گام برداریم. همچنین برای آگاهی شما مصرف کننده عزیز راه های تشخیص عسل طبیعی و مرغوب از عسل های بی کیفیت و تقلبی را در کانال قرار خواهیم داد تا از این پس با آگاهی صحیح مبادرت به تهیه این محصول نمایید.
سلامت و کیفیت تبلیغ ماست.
با معرفی کانال ما به دوستان خود ما را در جهت رسیدن به هدف خود که همانا رساندن محصولی سالم و با کیفیت به دست شما مصرف کننده عزیز میباشد یاری نمایید.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,023 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 فروشعسلخالصبنامخداوندبخشندهمهربانامروزهزندگیدنیایماشینیپراسترسکمتحرکآلودهدارایعواملمضربسیاریسلامتیانسانمیباشدعلاوهوجودرژیمهایغذایینامناسبسرشارچربیعواملمؤثرچاقیبینافراددرصدابتلاانواعبیماریهایقلبیعروقیدیابتسرطانافزایشمیدهدنظرداشتناینمسائلرعایتچندرا+ارسادهمیتواندتاحدبسیارزیادیبهبودروندزندگیسلامتیانسانتاثیرگذارباشدنکتهاولاهمیتتحرکورزشسلامتیانسانمیباشدنکتهدومدوریعواملتنشزااسترسزامیباشدنکتهمهمبعدیرعایترژیمغذاییمناسبسرشارسبزیجاتلبنیاتمیوهپرهیزخوردنفست‌فودنوشابهغذاهایچربمیباشدتوجهنکاتگفتهشدهیکیبهترینسالمترینمفیدترینموادموجودکرهزمینخداونداختیارماقرارداده"عسل"میباشداینمحصولبیبدیلطبیعتدیربازموردتوصیهحکیماندانشمندانبودهدارایخواصمثبتبیشماریسلامتیانسانمیباشدلزوموجوداینمادهغنیسبدغذاییخانوادهمابرآنداشتهتاعلاوهبرترویجاستفادهآنرژیمغذاییخانوادهراستایارائهیمحصولیسالممطمئنکیفیترعایتتمامینکاتبهداشتیحرفه‌ایتولیدگامبرداریمهمچنینآگاهیشمامصرفکنندهعزیزراههایتشخیصعسلطبیعیمرغوبعسلهایبیکیفیتتقلبیقرارخواهیمدادتااینپسآگاهیصحیحمبادرتتهیهاینمحصولنماییدسلامتکیفیتتبلیغماستمعرفیمادوستانخودماجهترسیدنهدفخودهمانارساندنمحصولیسالمکیفیتدستشمامصرفکنندهعزیزمیباشدیارینماییدasaleadel