معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز فروشگاه کانال تلگرام ارزانسرای شیک پوشان@banoshop20

کانال ارزانسرای شیک پوشان

فروشگاه 2 ماه پیش
تکی بخر به قیمت عمده انواع پوشاک مد روز قیمتها رو مقایشه کنید ارسال به تمام نقاط کشور آذربایجان شرقی – تبریز – مراغه، مرند و میانه

۲- آذربایجان غربی – ارومیه – خوی، میاندوآب و مهاباد

۳- اردبیل – اردبیل – پارس‌آباد، مشگین‌شهر و خلخال

۴- اصفهان – اصفهان – کاشان، خمینی‌شهر و نجف‌آباد

۵- البرز – کرج – هشتگرد، نظرآباد و محمدشهر

۶- ایلام – ایلام – ایوان، دهلران و آبدانان دره شهر

۷- بوشهر – بندر بوشهر – برازجان، بندر گناوه و خورموج

۸- تهران – تهران – اسلام‌شهر، گلستان و قدس

۹- چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – بروجن، فرخ‌شهر و فارسان

۱۰- خراسان جنوبی – بیرجند – قائن، فردوس و نهبندان

۱۱- خراسان رضوی – مشهد – سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه

۱۲- خراسان شمالی – بجنورد – شیروان، اسفراین و گرمه جاجرم

۱۳- خوزستان – – اهواز – دزفول، آبادان و خرمشهر

۱۴- زنجان – زنجان – ابهر، خرمدره و قیدار

۱۵- سمنان – – سمنان – شاهرود، دامغان و گرمسار

۱۶- سیستان و بلوچستان – زاهدان – زابل، ایرانشهر و چابهار

۱۷- فارس – شیراز – کازرون، جهرم، لار و مرودشت

۱۸- قزوین – قزوین – تاکستان، الوند و اقبالیه

۱۹- قم – قم – قنوات، جعفریه و ک+

۲۰- کردستان – – سنندج – سقز، مریوان و بانه

۲۱- کرمان – کرمان – سیرجان، رفسنجان و جیرفت

۲۲- کرمانشاه – – کرمانشاه – اسلام‌آباد غرب، هرسین و کنگاور

۲۳- کهگیلویه و بویراحمد – یاسوج – دوگنبدان، دهدشت و لیکک

۲۴- گلستان – گرگان – – گنبد کاووس، علی‌آباد کتول و بندر ترکمن

۲۵- گیلان – رشت – بندر انزلی، لاهیجان و لنگرود

۲۶- لرستان – خرم‌آباد – بروجرد، دورود و کوهدشت

۲۷- مازندران – – ساری – بابل، آمل و قائم‌شهر

۲۸- مرکزی – اراک – ساوه، خمین و محلات

۲۹- هرمزگان – – بندرعباس – – میناب، دهبارز و بندر لنگه

۳۰- همدان – همدان – ملایر، نهاوند و تویسرکان

۳۱- یزد – یزد – میبد، اردکان و بافق
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 148,205 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 ارزانسرایشیکپوشانتکیبخرقیمتعمدهانواعپوشاکمدروزقیمتهارومقایشهکنیدارسالتمامنقاطکشورآذربایجانشرقیتبریزمراغهمرندمیانه۲آذربایجانغربیارومیهخویمیاندوآبمهاباد۳اردبیلاردبیلپارس‌آبادمشگین‌شهرخلخال۴اصفهاناصفهانکاشانخمینی‌شهرنجف‌آباد۵البرزکرجهشتگردنظرآبادمحمدشهر۶ایلامایلامایواندهلرانآبداناندرهشهر۷بوشهربندربوشهربرازجانبندرگناوهخورموج۸تهرانتهراناسلام‌شهرگلستانقدس۹چهارمحالبختیاریشهرکردبروجنفرخ‌شهرفارسان۱۰خراسانجنوبیبیرجندقائنفردوسنهبندان۱۱خراسانرضویمشهدسبزوارنیشابورتربتحیدریه۱۲خراسانشمالیبجنوردشیرواناسفراینگرمهجاجرم۱۳خوزستاناهوازدزفولآبادانخرمشهر۱۴زنجانزنجانابهرخرمدرهقیدار۱۵سمنانسمنانشاهروددامغانگرمسار۱۶سیستانبلوچستانزاهدانزابلایرانشهرچابهار۱۷فارسشیرازکازرونجهرملارمرودشت۱۸قزوینقزوینتاکستانالونداقبالیه۱۹قمقمقنواتجعفریهک+۲۰کردستانسنندجسقزمریوانبانه۲۱کرمانکرمانسیرجانرفسنجانجیرفت۲۲کرمانشاهکرمانشاهاسلام‌آبادغربهرسینکنگاور۲۳کهگیلویهبویراحمدیاسوجدوگنبداندهدشتلیکک۲۴گلستانگرگانگنبدکاووسعلی‌آبادکتولبندرترکمن۲۵گیلانرشتبندرانزلیلاهیجانلنگرود۲۶لرستانخرم‌آبادبروجرددورودکوهدشت۲۷مازندرانساریبابلآملقائم‌شهر۲۸مرکزیاراکساوهخمینمحلات۲۹هرمزگانبندرعباسمینابدهبارزبندرلنگه۳۰همدانهمدانملایرنهاوندتویسرکان۳۱یزدیزدمیبداردکانبافقbanoshop20