معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز فروشگاه کانال تلگرام تجهیزات ساختمانی@shopkh

کانال تجهیزات ساختمانی

فروشگاه 2 ماه پیش
انواع لوله واتصالات,انواع لوله گازی,اتصالات گازی,اتصالات آبیاری قطره ای,لوله واتصالات پلیتیلن,لوله واتصالات پلیکا,
رنگ پلاستیک,رنگاکرلیک,رنگ مولتی کالر,رنگ روغنی ,رنگ ضد آب,رنگ استخری,رنگ اسپری,روغن جلا,رنگ پاکن,شاپان,رنگ سحر,رنگ الوان,رنگ هادی,رنگ هاوی لوکس,مل بتونه,بتونه سنگی,بتونه روغنی,تینر فوری,تینرروغنی,بنزین,روغن زیر کار حلال آب,روغن بتونه,الکل صنعتی,بتونه کناف,
چسب سنگ انتیک,رزین سنگ انتیک,چسب کاشی,چسب بتن,چسب چوب,چسب برق,چسب لوله گاز,اسپری چسب,چسب پهن,چسب آمینیوم,چسب تارگت,چسب آهن
چسب سنگ,چسب 123ایرانی,چسب123ترک,چسب حرارتی,چسب موش,چسب مزدا,چسب کاغذی,چسب مشما,چسب همه کاره,
پیچگوشتی,متر,برش سنگ,برش آهن,برش چوب,کاتر,مته,آچار,پیچ مهره,پیچ چوب,شیرآشپز خانه,شیرگازی,


لامپ مهتاب,لامپ کم مصرف,لامپ بالب,لامپ اف پی ال,لامپ یخچال,لامپ ریسه,لامپ 100,محافظ کامپیوتر,محافظ یخچال,محافظ تلوزیون,کلیدوپریز,سراهی برق,فازمتر,هویه,سه فیش,دوفیش,زنگ,چراغ خواب,چراغ مطالعه


طناب نخی,طناب جعبه,طناب رخت,طناب پلاستیک,شیلنگ گاز ,شیلنگ آب,شیلنگ تلنبه,شیلنگ2/5,شیلنگ فشارقوی,شیلنگ تراز,شیلنگ پکیجی
برشآهن, برش سنگ ,برش مینی,سنگ صاب,استیل بور,فرچه سیمی,برش پروفیل
چکش,تبر, تیشه,اره چوب, اره سامورای,اره آهن بور, اره خوشک بور,اره تر بور, اره ,کلنگ دوسر ,کلنگ برق,کلنگ مغنی
مته دیواری الماس,مته گرانیتی,مته بتون, مته سرامیکی,مته چهارشیار,مته ایرانی,مته چینی,بورس مته,مته آلمانی,مته انگلیسی,مته کبالت,مته انگشتی,,
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,890 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 تجهیزاتساختمانیانواعلولهواتصالاتانواعلولهگازیاتصالاتگازیاتصالاتآبیاریقطرهایلولهواتصالاتپلیتیلنلولهواتصالاتپلیکارنگپلاستیکرنگاکرلیکرنگمولتیکالررنگروغنیرنگضدآبرنگاستخریرنگاسپریروغنجلارنگپاکنشاپانرنگسحررنگالوانرنگهادیرنگهاویلوکسملبتونهبتونهسنگیبتونهروغنیتینرفوریتینرروغنیبنزینروغنزیرکارحلالآبروغنبتونهالکلصنعتیبتونهکنافچسبسنگانتیکرزینسنگانتیکچسبکاشیچسببتنچسبچوبچسببرقچسبلولهگازاسپریچسبچسبپهنچسبآمینیومچسبتارگتچسبآهنچسبسنگچسب123ایرانیچسب123ترکچسبحرارتیچسبموشچسبمزداچسبکاغذیچسبمشماچسبهمهکارهپیچگوشتیمتربرشسنگبرشآهنبرشچوبکاترمتهآچارپیچمهرهپیچچوبشیرآشپزخانهشیرگازیلامپمهتابلامپکممصرفلامپبالبلامپافپیاللامپیخچاللامپریسهلامپ100محافظکامپیوترمحافظیخچالمحافظتلوزیونکلیدوپریزسراهیبرقفازمترهویهسهفیشدوفیشزنگچراغخوابچراغمطالعهطنابنخیطنابجعبهطنابرختطنابپلاستیکشیلنگگازشیلنگآبشیلنگتلنبهشیلنگ25شیلنگفشارقویشیلنگترازشیلنگپکیجیبرشآهنبرشسنگبرشمینیسنگصاباستیلبورفرچهسیمیبرشپروفیلچکشتبرتیشهارهچوبارهسامورایارهآهنبورارهخوشکبورارهتربورارهکلنگدوسرکلنگبرقکلنگمغنیمتهدیواریالماسمتهگرانیتیمتهبتونمتهسرامیکیمتهچهارشیارمتهایرانیمتهچینیبورسمتهمتهآلمانیمتهانگلیسیمتهکبالتمتهانگشتیshopkh