معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش ادبی کانال سروش آوا.نیزار(نیستان سخن


کانال سروش آوا.نیزار(نیستان سخن

@avayeneyzar

کانال سروش آوا.نیزار(نیستان سخن

کانال سروش ادبی 2 سال پیش
حرکت سیّال اندیشه به لایه های ناشناخته ی دل؛
✨:::: هجرت از روزمرگی و تنگنا و رجعت به شهود و معنا؛
🔭🔬::: رصد رخدادها و توصیف پدیده ها از کریستال های چندوجهی واژگانِ مُتَبَلوِر.
🖌:: مهندسیِ ادبیِ مفاهیم نغز، پیکرتراشی بااُبُهّت عبارات و معماری متفاوت ابیات.
🌀: گذرهایی منتهی به پیچ و خم های احوالات درونی... .
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,470 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش آواکانال آواکانال سروش نیزارکانال نیزارکانال سروش نیستانکانال نیستانکانال سروش سخنکانال سخنکانال سروش حرکتکانال حرکتکانال سروش سیّالکانال سیّالکانال سروش اندیشهکانال اندیشهکانال سروش لایهکانال لایهکانال سروش هایکانال هایکانال سروش ناشناختهکانال ناشناختهکانال سروش یکانال یکانال سروش دل؛کانال دل؛کانال سروش هجرتکانال هجرتکانال سروش روزمرگیکانال روزمرگیکانال سروش تنگناکانال تنگناکانال سروش رجعتکانال رجعتکانال سروش شهودکانال شهودکانال سروش معنا؛کانال معنا؛کانال سروش رصدکانال رصدکانال سروش رخدادهاکانال رخدادهاکانال سروش توصیفکانال توصیفکانال سروش پدیدهکانال پدیدهکانال سروش کریستالکانال کریستالکانال سروش هایکانال هایکانال سروش چندوجهیکانال چندوجهیکانال سروش واژگانِکانال واژگانِکانال سروش مُتَبَلوِرکانال مُتَبَلوِرکانال سروش مهندسیِکانال مهندسیِکانال سروش ادبیِکانال ادبیِکانال سروش مفاهیمکانال مفاهیمکانال سروش نغز،کانال نغز،کانال سروش پیکرتراشیکانال پیکرتراشیکانال سروش بااُبُهّتکانال بااُبُهّتکانال سروش عباراتکانال عباراتکانال سروش معماریکانال معماریکانال سروش متفاوتکانال متفاوتکانال سروش ابیاتکانال ابیاتکانال سروش گذرهاییکانال گذرهاییکانال سروش منتهیکانال منتهیکانال سروش پیچکانال پیچکانال سروش خمکانال خمکانال سروش هایکانال هایکانال سروش احوالاتکانال احوالاتکانال سروش درونیکانال درونیکانال سروش avayeneyzarکانال avayeneyzar