معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش آموزشی کانال سروش آواز سنتی از راه دور


کانال سروش آواز سنتی از راه دور

@Teletraditionalsong

کانال سروش آواز سنتی از راه دور

کانال سروش آموزشی 2 سال پیش
«آموزش آواز سنتی از راه دور» را در بازار اندروید ببین:
http://cafebazaar.ir/app/?id=com.arash.musicplayer&ref=share

سلام. شروع آموزش و توضیحات با استفاده از لینک بالا امکانپذیر می باشد.

اگر تمایل به انجام تست خوانندگی در زمینه آواز سنتی دارید می توانید صدای خود را با گوشی همراه و یا هر وسیله دیگر ترجیحا با فرمت MP3 ضبط نموده و به آدرس زیر ارسال نمایید تا ضمن بررسی توسط استاد، گزارش تحلیل و نتیجه آن بصورت رایگان و در زمان مقتضی برای شما ارسال شود.

آدرس تلگرام @Masoudkamous

شماره تماس هماهنگی
09122258752

اگر تمایل به دریافت آموزش خوانندگی در زمینه آواز سنتی از راه دور و بدون حضور فیزیکی دارید می توانید پس از ارسال صدای خود به آدرس فوق و دریافت نتیجه ، نسبت به هماهنگی برای ثبت نام از طریق پیامک به 09122258752 اقدام کنید.

اگر تمایل به تجربه کردن فضای واقعی کلاس آواز را دارید میتوانید با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید و یک جلسه رایگان را برای آشنایی بیشتر با کلاس آواز سنتی تجربه کنید. (این گزینه درحال حاضر مربوط به شهر تهران است)
آموزشگاه موسیقی نوین- تهران021-77884879
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 14,433 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش آوازکانال آوازکانال سروش سنتیکانال سنتیکانال سروش راهکانال راهکانال سروش دورکانال دورکانال سروش «آموزشکانال «آموزشکانال سروش آوازکانال آوازکانال سروش سنتیکانال سنتیکانال سروش راهکانال راهکانال سروش دور»کانال دور»کانال سروش بازارکانال بازارکانال سروش اندرویدکانال اندرویدکانال سروش ببینکانال ببینکانال سروش httpکانال httpکانال سروش cafebazaarکانال cafebazaarکانال سروش irappکانال irappکانال سروش id=comکانال id=comکانال سروش arashکانال arashکانال سروش musicplayer&کانال musicplayer&کانال سروش ref=shareکانال ref=shareکانال سروش سلامکانال سلامکانال سروش شروعکانال شروعکانال سروش آموزشکانال آموزشکانال سروش توضیحاتکانال توضیحاتکانال سروش استفادهکانال استفادهکانال سروش لینککانال لینککانال سروش بالاکانال بالاکانال سروش امکانپذیرکانال امکانپذیرکانال سروش میکانال میکانال سروش باشدکانال باشدکانال سروش اگرکانال اگرکانال سروش تمایلکانال تمایلکانال سروش انجامکانال انجامکانال سروش تستکانال تستکانال سروش خوانندگیکانال خوانندگیکانال سروش زمینهکانال زمینهکانال سروش آوازکانال آوازکانال سروش سنتیکانال سنتیکانال سروش داریدکانال داریدکانال سروش میکانال میکانال سروش توانیدکانال توانیدکانال سروش صدایکانال صدایکانال سروش خودکانال خودکانال سروش گوشیکانال گوشیکانال سروش همراهکانال همراهکانال سروش یاکانال یاکانال سروش هرکانال هرکانال سروش وسیلهکانال وسیلهکانال سروش دیگرکانال دیگرکانال سروش ترجیحاکانال ترجیحاکانال سروش فرمتکانال فرمتکانال سروش MP3کانال MP3کانال سروش ضبطکانال ضبطکانال سروش نمودهکانال نمودهکانال سروش آدرسکانال آدرسکانال سروش زیرکانال زیرکانال سروش ارسالکانال ارسالکانال سروش نماییدکانال نماییدکانال سروش تاکانال تاکانال سروش ضمنکانال ضمنکانال سروش بررسیکانال بررسیکانال سروش توسطکانال توسطکانال سروش استاد،کانال استاد،کانال سروش گزارشکانال گزارشکانال سروش تحلیلکانال تحلیلکانال سروش نتیجهکانال نتیجهکانال سروش آنکانال آنکانال سروش بصورتکانال بصورتکانال سروش رایگانکانال رایگانکانال سروش زمانکانال زمانکانال سروش مقتضیکانال مقتضیکانال سروش شماکانال شماکانال سروش ارسالکانال ارسالکانال سروش شودکانال شودکانال سروش آدرسکانال آدرسکانال سروش تلگرامکانال تلگرامکانال سروش Masoudkamousکانال Masoudkamousکانال سروش شمارهکانال شمارهکانال سروش تماسکانال تماسکانال سروش هماهنگیکانال هماهنگیکانال سروش 09122258752کانال 09122258752کانال سروش اگرکانال اگرکانال سروش تمایلکانال تمایلکانال سروش دریافتکانال دریافتکانال سروش آموزشکانال آموزشکانال سروش خوانندگیکانال خوانندگیکانال سروش زمینهکانال زمینهکانال سروش آوازکانال آوازکانال سروش سنتیکانال سنتیکانال سروش راهکانال راهکانال سروش دورکانال دورکانال سروش بدونکانال بدونکانال سروش حضورکانال حضورکانال سروش فیزیکیکانال فیزیکیکانال سروش داریدکانال داریدکانال سروش میکانال میکانال سروش توانیدکانال توانیدکانال سروش پسکانال پسکانال سروش ارسالکانال ارسالکانال سروش صدایکانال صدایکانال سروش خودکانال خودکانال سروش آدرسکانال آدرسکانال سروش فوقکانال فوقکانال سروش دریافتکانال دریافتکانال سروش نتیجهکانال نتیجهکانال سروش نسبتکانال نسبتکانال سروش هماهنگیکانال هماهنگیکانال سروش ثبتکانال ثبتکانال سروش نامکانال نامکانال سروش طریقکانال طریقکانال سروش پیامککانال پیامککانال سروش 09122258752کانال 09122258752کانال سروش اقدامکانال اقدامکانال سروش کنیدکانال کنیدکانال سروش اگرکانال اگرکانال سروش تمایلکانال تمایلکانال سروش تجربهکانال تجربهکانال سروش کردنکانال کردنکانال سروش فضایکانال فضایکانال سروش واقعیکانال واقعیکانال سروش کلاسکانال کلاسکانال سروش آوازکانال آوازکانال سروش داریدکانال داریدکانال سروش میتوانیدکانال میتوانیدکانال سروش شمارهکانال شمارهکانال سروش تلفنکانال تلفنکانال سروش زیرکانال زیرکانال سروش تماسکانال تماسکانال سروش حاصلکانال حاصلکانال سروش نماییدکانال نماییدکانال سروش یککانال یککانال سروش جلسهکانال جلسهکانال سروش رایگانکانال رایگانکانال سروش آشناییکانال آشناییکانال سروش بیشترکانال بیشترکانال سروش کلاسکانال کلاسکانال سروش آوازکانال آوازکانال سروش سنتیکانال سنتیکانال سروش تجربهکانال تجربهکانال سروش کنیدکانال کنیدکانال سروش اینکانال اینکانال سروش گزینهکانال گزینهکانال سروش درحالکانال درحالکانال سروش حاضرکانال حاضرکانال سروش مربوطکانال مربوطکانال سروش شهرکانال شهرکانال سروش تهرانکانال تهرانکانال سروش استکانال استکانال سروش آموزشگاهکانال آموزشگاهکانال سروش موسیقیکانال موسیقیکانال سروش نوینکانال نوینکانال سروش تهران021کانال تهران021کانال سروش 77884879کانال 77884879کانال سروش Teletraditionalsongکانال Teletraditionalsong