معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش آموزشی کانال سروش آواز سنتی از راه دور


کانال سروش آواز سنتی از راه دور

@Teletraditionalsong

کانال سروش آواز سنتی از راه دور

کانال سروش آموزشی 1 سال پیش
«آموزش آواز سنتی از راه دور» را در بازار اندروید ببین:
http://cafebazaar.ir/app/?id=com.arash.musicplayer&ref=share

سلام. شروع آموزش و توضیحات با استفاده از لینک بالا امکانپذیر می باشد.

اگر تمایل به انجام تست خوانندگی در زمینه آواز سنتی دارید می توانید صدای خود را با گوشی همراه و یا هر وسیله دیگر ترجیحا با فرمت MP3 ضبط نموده و به آدرس زیر ارسال نمایید تا ضمن بررسی توسط استاد، گزارش تحلیل و نتیجه آن بصورت رایگان و در زمان مقتضی برای شما ارسال شود.

آدرس تلگرام @Masoudkamous

شماره تماس هماهنگی
09122258752

اگر تمایل به دریافت آموزش خوانندگی در زمینه آواز سنتی از راه دور و بدون حضور فیزیکی دارید می توانید پس از ارسال صدای خود به آدرس فوق و دریافت نتیجه ، نسبت به هماهنگی برای ثبت نام از طریق پیامک به 09122258752 اقدام کنید.

اگر تمایل به تجربه کردن فضای واقعی کلاس آواز را دارید میتوانید با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید و یک جلسه رایگان را برای آشنایی بیشتر با کلاس آواز سنتی تجربه کنید. (این گزینه درحال حاضر مربوط به شهر تهران است)
آموزشگاه موسیقی نوین- تهران021-77884879
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 11,680 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش آوازکانال سروش سنتیکانال سروش راهکانال سروش دورکانال سروش «آموزشکانال سروش آوازکانال سروش سنتیکانال سروش راهکانال سروش دور»کانال سروش بازارکانال سروش اندرویدکانال سروش ببینکانال سروش httpکانال سروش cafebazaarکانال سروش irappکانال سروش id=comکانال سروش arashکانال سروش musicplayer&کانال سروش ref=shareکانال سروش سلامکانال سروش شروعکانال سروش آموزشکانال سروش توضیحاتکانال سروش استفادهکانال سروش لینککانال سروش بالاکانال سروش امکانپذیرکانال سروش میکانال سروش باشدکانال سروش اگرکانال سروش تمایلکانال سروش انجامکانال سروش تستکانال سروش خوانندگیکانال سروش زمینهکانال سروش آوازکانال سروش سنتیکانال سروش داریدکانال سروش میکانال سروش توانیدکانال سروش صدایکانال سروش خودکانال سروش گوشیکانال سروش همراهکانال سروش یاکانال سروش هرکانال سروش وسیلهکانال سروش دیگرکانال سروش ترجیحاکانال سروش فرمتکانال سروش MP3کانال سروش ضبطکانال سروش نمودهکانال سروش آدرسکانال سروش زیرکانال سروش ارسالکانال سروش نماییدکانال سروش تاکانال سروش ضمنکانال سروش بررسیکانال سروش توسطکانال سروش استاد،کانال سروش گزارشکانال سروش تحلیلکانال سروش نتیجهکانال سروش آنکانال سروش بصورتکانال سروش رایگانکانال سروش زمانکانال سروش مقتضیکانال سروش شماکانال سروش ارسالکانال سروش شودکانال سروش آدرسکانال سروش تلگرامکانال سروش Masoudkamousکانال سروش شمارهکانال سروش تماسکانال سروش هماهنگیکانال سروش 09122258752کانال سروش اگرکانال سروش تمایلکانال سروش دریافتکانال سروش آموزشکانال سروش خوانندگیکانال سروش زمینهکانال سروش آوازکانال سروش سنتیکانال سروش راهکانال سروش دورکانال سروش بدونکانال سروش حضورکانال سروش فیزیکیکانال سروش داریدکانال سروش میکانال سروش توانیدکانال سروش پسکانال سروش ارسالکانال سروش صدایکانال سروش خودکانال سروش آدرسکانال سروش فوقکانال سروش دریافتکانال سروش نتیجهکانال سروش نسبتکانال سروش هماهنگیکانال سروش ثبتکانال سروش نامکانال سروش طریقکانال سروش پیامککانال سروش 09122258752کانال سروش اقدامکانال سروش کنیدکانال سروش اگرکانال سروش تمایلکانال سروش تجربهکانال سروش کردنکانال سروش فضایکانال سروش واقعیکانال سروش کلاسکانال سروش آوازکانال سروش داریدکانال سروش میتوانیدکانال سروش شمارهکانال سروش تلفنکانال سروش زیرکانال سروش تماسکانال سروش حاصلکانال سروش نماییدکانال سروش یککانال سروش جلسهکانال سروش رایگانکانال سروش آشناییکانال سروش بیشترکانال سروش کلاسکانال سروش آوازکانال سروش سنتیکانال سروش تجربهکانال سروش کنیدکانال سروش اینکانال سروش گزینهکانال سروش درحالکانال سروش حاضرکانال سروش مربوطکانال سروش شهرکانال سروش تهرانکانال سروش استکانال سروش آموزشگاهکانال سروش موسیقیکانال سروش نوینکانال سروش تهران021کانال سروش 77884879کانال سروش Teletraditionalsong