معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش English Empire

@englishempire

کانال سروش English Empire

کانال سروش آموزشی 2 سال پیش
کانال آموزش زبان...
کانالی مختص همه سنین برای یادگیری زبان✌
✔ ارائه تمام نکات گرامری
✔ارائه اشتباهات رایج و تصحیح آن
✔+ و آهنگ انگلیسی به صورت رایگان برای تقویت مهارت شنوایی

👌 #gramer 👤 #listening ✏️ #writing 🗣️#speaking
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,477 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش Englishکانال Englishکانال سروش Empireکانال Empireکانال سروش آموزشکانال آموزشکانال سروش زبانکانال زبانکانال سروش کانالیکانال کانالیکانال سروش مختصکانال مختصکانال سروش همهکانال همهکانال سروش سنینکانال سنینکانال سروش یادگیریکانال یادگیریکانال سروش زبانکانال زبانکانال سروش ارائهکانال ارائهکانال سروش تمامکانال تمامکانال سروش نکاتکانال نکاتکانال سروش گرامریکانال گرامریکانال سروش ارائهکانال ارائهکانال سروش اشتباهاتکانال اشتباهاتکانال سروش رایجکانال رایجکانال سروش تصحیحکانال تصحیحکانال سروش آنکانال آنکانال سروش آهنگکانال آهنگکانال سروش انگلیسیکانال انگلیسیکانال سروش صورتکانال صورتکانال سروش رایگانکانال رایگانکانال سروش تقویتکانال تقویتکانال سروش مهارتکانال مهارتکانال سروش شنواییکانال شنواییکانال سروش gramerکانال gramerکانال سروش listeningکانال listeningکانال سروش writingکانال writingکانال سروش speakingکانال speakingکانال سروش englishempireکانال englishempire