معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش ششم پلاس+

@sheshomplus

کانال سروش ششم پلاس+

کانال سروش آموزشی 12 ماه پیش
💼 ششم ابتدایی
📝روش تدریس کتب ششم ابتدایی
💻فیلم های آموزشی
📖فایل های و جزوات درسی و درسنامه ها
📕کتاب های و فایل های کمک درسی
📄نمونه سوالات امتحانی همه دروس
📔درس پژوهی، اقدام پژوهی و جابر بن حیان
✏و هر آنچه برای معلمان و دانش آموزان ششمی
لازم است
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 9,995 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش ششمکانال ششمکانال سروش پلاس+کانال پلاس+کانال سروش ششمکانال ششمکانال سروش ابتداییکانال ابتداییکانال سروش روشکانال روشکانال سروش تدریسکانال تدریسکانال سروش کتبکانال کتبکانال سروش ششمکانال ششمکانال سروش ابتداییکانال ابتداییکانال سروش فیلمکانال فیلمکانال سروش هایکانال هایکانال سروش آموزشیکانال آموزشیکانال سروش فایلکانال فایلکانال سروش هایکانال هایکانال سروش جزواتکانال جزواتکانال سروش درسیکانال درسیکانال سروش درسنامهکانال درسنامهکانال سروش کتابکانال کتابکانال سروش هایکانال هایکانال سروش فایلکانال فایلکانال سروش هایکانال هایکانال سروش کمککانال کمککانال سروش درسیکانال درسیکانال سروش نمونهکانال نمونهکانال سروش سوالاتکانال سوالاتکانال سروش امتحانیکانال امتحانیکانال سروش همهکانال همهکانال سروش دروسکانال دروسکانال سروش درسکانال درسکانال سروش پژوهی،کانال پژوهی،کانال سروش اقدامکانال اقدامکانال سروش پژوهیکانال پژوهیکانال سروش جابرکانال جابرکانال سروش بنکانال بنکانال سروش حیانکانال حیانکانال سروش هرکانال هرکانال سروش آنچهکانال آنچهکانال سروش معلمانکانال معلمانکانال سروش دانشکانال دانشکانال سروش آموزانکانال آموزانکانال سروش ششمیکانال ششمیکانال سروش لازمکانال لازمکانال سروش استکانال استکانال سروش sheshomplusکانال sheshomplus