معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال ویژه
کانال سروش تاریخ جهان

@historyoftheworld

کانال سروش تاریخ جهان

کانال سروش سایر امروز
آنان که سرگذشت خود را به یاد نسپارند محکوم به تکرار آن هستند

تاریخ ، تاریخی ، تمدن ، عجایب ، امپراطور ، امپراتور ، امپراطوری ، امپراتوری
ماد ، مادیان ، هخامنشیان ، هخامنشی ، سلوکیان ، سلوکی ، اشکانیان ، اشکانی ، ساسانیان ، ساسانی ، صفویان ، صفویه ، پهلوی ، جمهوری اسلامی
زمان ، دوران ، شاه ، شاهنشاهی ، پادشاه ، پادشاهی ، گذشته
کوروش ، کورش ، داریوش ، رضاشاه ، محمدرضاشاه
جنگ
حقایق ، حقیقت
کانال ، ویژه ، سروش
tarikh , taarikh
tarekh , taarekh
tarikhe , taarikhe
tarekhe , taarekhe
tarikhi , taarikhi
tarekhe , taarekhe
tarikhe , taarikhe
tarekhi , taarekhi
tamaddon , tamadon , ajayeb , ajaayeb , emperatoor , emperatour , emperatoori , emperatouri
mad , maad
madiyan , madiyaan , maadiyan , maadiyaan
hakhamaneshiyan , hakhamaneshiyaan , hakhamanesheyan , hakhamanesheyaan , hakhaamaneshiyan , hakhaamanesheyan , hakhaamaneshiyaan , hakhaamanesheyaan
hakhamaneshi , hakhamaneshe , hakhaamaneshi , hakhaamaneshe
solookiyan , solookiyaan , solookeyan , solookeyaan , soloukiyan , soloukeyan , soloukiyaan , soloukeyaan
solooki , solouki , solooke , solouke
ashkaniyan , ashkaniyaan , ashkaaniyan , ashkaaniyaan
ashkani , ashkane , ashkaani , ashkaane
sasaniyan , sasaniyaan , sasaaniyan , saasaniyan , sasaneyan , sasaneyaan
sasaaneyan , saasaneyan , saasaaniyaan , saasaaneyaan
sasani , sasaani , saasani , sasane , sasaane , saasane , saasaani , saasaane
safaviyan , safaviyaan , safaveyan , safaveyaan
safaviye , safaviyeh
safaveye , safaveyeh
pahlavi , pahlave
jomhooriye eslami , jomhouriye eslami
jomhooriye eslaami , jomhouriye eslaami
jomhooriye eslame , jomhouriye eslame
jomhooriye eslaame , jomhouriye eslaame
zaman , zamane , doran , dorane , shah , shaah
shahanshahi , shahanshaahi , shaahanshahi , shaahanshaahi , shahanshahe , shahanshaahe , shaahanshahe , shaahanshaahe
padeshah , padeshaah , paadeshah , paadeshaah
padeshahi , padeshaahi , paadeshahi , paadeshaahi , padeshahe , padeshaahe , paadeshahe , paadeshaahe
gozashte , gozashteh
koorosh , kourosh , kurosh , korosh , daryoosh , daryoush , daryosh , daaryoosh , daaryoush , daaryosh
reza shah , mohammadreza shah , mohamadreza shah
jang
haghayegh , haghaayegh , haghayeghe , haghaayeghe , haghighat , hagheghat , haghighate , hagheghate
kanal , canal , channel , chanel
vizhe , vije , vijhe , vizheh , vijeh , vijheh
soroush , soroosh , sorush , sooroosh , surush , sorosh
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 50,574 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 تاریخجهانآنانسرگذشتخودیادنسپارندمحکومتکرارآنهستندتاریختاریخیتمدنعجایبامپراطورامپراتورامپراطوریامپراتوریمادمادیانهخامنشیانهخامنشیسلوکیانسلوکیاشکانیاناشکانیساسانیانساسانیصفویانصفویهپهلویجمهوریاسلامیزماندورانشاهشاهنشاهیپادشاهپادشاهیگذشتهکوروشکورشداریوشرضاشاهمحمدرضاشاهجنگحقایقحقیقتویژهسروشtarikhtaarikhtarekhtaarekhtarikhetaarikhetarekhetaarekhetarikhitaarikhitarekhetaarekhetarikhetaarikhetarekhitaarekhitamaddontamadonajayebajaayebemperatooremperatouremperatooriemperatourimadmaadmadiyanmadiyaanmaadiyanmaadiyaanhakhamaneshiyanhakhamaneshiyaanhakhamanesheyanhakhamanesheyaanhakhaamaneshiyanhakhaamanesheyanhakhaamaneshiyaanhakhaamanesheyaanhakhamaneshihakhamaneshehakhaamaneshihakhaamaneshesolookiyansolookiyaansolookeyansolookeyaansoloukiyansoloukeyansoloukiyaansoloukeyaansolookisoloukisolookesoloukeashkaniyanashkaniyaanashkaaniyanashkaaniyaanashkaniashkaneashkaaniashkaanesasaniyansasaniyaansasaaniyansaasaniyansasaneyansasaneyaansasaaneyansaasaneyansaasaaniyaansaasaaneyaansasanisasaanisaasanisasanesasaanesaasanesaasaanisaasaanesafaviyansafaviyaansafaveyansafaveyaansafaviyesafaviyehsafaveyesafaveyehpahlavipahlavejomhooriyeeslamijomhouriyeeslamijomhooriyeeslaamijomhouriyeeslaamijomhooriyeeslamejomhouriyeeslamejomhooriyeeslaamejomhouriyeeslaamezamanzamanedorandoraneshahshaahshahanshahishahanshaahishaahanshahishaahanshaahishahanshaheshahanshaaheshaahanshaheshaahanshaahepadeshahpadeshaahpaadeshahpaadeshaahpadeshahipadeshaahipaadeshahipaadeshaahipadeshahepadeshaahepaadeshahepaadeshaahegozashtegozashtehkooroshkouroshkuroshkoroshdaryooshdaryoushdaryoshdaaryooshdaaryoushdaaryoshrezashahmohammadrezashahmohamadrezashahjanghaghayeghhaghaayeghhaghayeghehaghaayeghehaghighathagheghathaghighatehagheghatekanalcanalchannelchanelvizhevijevijhevizhehvijehvijhehsoroushsorooshsorushsoorooshsurushsoroshhistoryoftheworld