معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال سروش انتظار ظهور

@entezarzohur

کانال سروش انتظار ظهور

کانال سروش مذهبی 1 سال پیش
🌷⚘🌷⚘🌷⚘🌷
🌸🌼🌸🌼
🥀🥀

🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸

تو سروش یه کانال زدم مخصوص همه عاشقان و دلبختگان منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج)
✅دلنوشته های مهدوی ✒
✅عکس ومتن🌇
✅فیلم و کلیپ های مهدوی🎥
✅آهنگ های مذهبی مهدوی🎶🎵
✅مقاله های مهدوی پرسش و پاسخ 📚
✅سخنرانی هاوبیانات رهبری😍
✅ سخنرانی های استادان :علی اکبر رائفی پور\"\"حاج آقارحیمی\"\"حاج آقادانشمند \"\"و بقیه اساتید وبزرگوارن
از همه بچه مسلمونا همه منتظرای آقا همه بچه های خوب و آقادوست همه اتون همه شما همه اونایی که مهر حمولاشون به دلشون میخوام و دعوت میکنم که عضو کانال انتظار ظهورباشین
یه دعوت خاص شدی ها زمینش نذار و ازش رد نشو یاعلی دستتو بزار رو لینک

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 5,019 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش انتظارکانال سروش ظهورکانال سروش 🥀🥀کانال سروش بسمکانال سروش اللهکانال سروش الرحمنکانال سروش الرحیمکانال سروش توکانال سروش سروشکانال سروش یهکانال سروش زدمکانال سروش مخصوصکانال سروش همهکانال سروش عاشقانکانال سروش دلبختگانکانال سروش منجیکانال سروش عالمکانال سروش بشریتکانال سروش حضرتکانال سروش مهدیکانال سروش عجکانال سروش دلنوشتهکانال سروش هایکانال سروش مهدویکانال سروش عکسکانال سروش ومتنکانال سروش فیلمکانال سروش کلیپکانال سروش هایکانال سروش مهدویکانال سروش آهنگکانال سروش هایکانال سروش مذهبیکانال سروش مهدویکانال سروش مقالهکانال سروش هایکانال سروش مهدویکانال سروش پرسشکانال سروش پاسخکانال سروش سخنرانیکانال سروش هاوبیاناتکانال سروش رهبریکانال سروش سخنرانیکانال سروش هایکانال سروش استادانکانال سروش علیکانال سروش اکبرکانال سروش رائفیکانال سروش پور\"کانال سروش \"کانال سروش حاجکانال سروش آقارحیمی\"کانال سروش \"کانال سروش حاجکانال سروش آقادانشمندکانال سروش \"کانال سروش \"کانال سروش بقیهکانال سروش اساتیدکانال سروش وبزرگوارنکانال سروش همهکانال سروش بچهکانال سروش مسلموناکانال سروش همهکانال سروش منتظرایکانال سروش آقاکانال سروش همهکانال سروش بچهکانال سروش هایکانال سروش خوبکانال سروش آقادوستکانال سروش همهکانال سروش اتونکانال سروش همهکانال سروش شماکانال سروش همهکانال سروش اوناییکانال سروش مهرکانال سروش حمولاشونکانال سروش دلشونکانال سروش میخوامکانال سروش دعوتکانال سروش میکنمکانال سروش عضوکانال سروش انتظارکانال سروش ظهورباشینکانال سروش یهکانال سروش دعوتکانال سروش خاصکانال سروش شدیکانال سروش زمینشکانال سروش نذارکانال سروش ازشکانال سروش ردکانال سروش نشوکانال سروش یاعلیکانال سروش دستتوکانال سروش بزارکانال سروش روکانال سروش لینککانال سروش entezarzohur