معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش مذهبی کانال سروش لشکر مطالبه گری


کانال سروش لشکر مطالبه گری

@lashkarmotalebehgari

کانال سروش لشکر مطالبه گری

کانال سروش مذهبی 2 سال پیش
رهبرمعظم انقلاب:
مردم بایدرفتار #مسئولان، #دولتمردان #برگزیدگان وکسانی راکه درجامعه #اثرگذارهستند زیرنظرداشته باشند
👌خطاست اگرخیال کنیم که مسئولیت رابه دست کسانی سپرده ایم و برویم سراغ کار و زندگی خودمان ضرر میکنیم
ح.س.ی.ل
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,277 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش لشکرکانال لشکرکانال سروش مطالبهکانال مطالبهکانال سروش گریکانال گریکانال سروش رهبرمعظمکانال رهبرمعظمکانال سروش انقلابکانال انقلابکانال سروش مردمکانال مردمکانال سروش بایدرفتارکانال بایدرفتارکانال سروش مسئولان،کانال مسئولان،کانال سروش دولتمردانکانال دولتمردانکانال سروش برگزیدگانکانال برگزیدگانکانال سروش وکسانیکانال وکسانیکانال سروش راکهکانال راکهکانال سروش درجامعهکانال درجامعهکانال سروش اثرگذارهستندکانال اثرگذارهستندکانال سروش زیرنظرداشتهکانال زیرنظرداشتهکانال سروش باشندکانال باشندکانال سروش خطاستکانال خطاستکانال سروش اگرخیالکانال اگرخیالکانال سروش کنیمکانال کنیمکانال سروش مسئولیتکانال مسئولیتکانال سروش رابهکانال رابهکانال سروش دستکانال دستکانال سروش کسانیکانال کسانیکانال سروش سپردهکانال سپردهکانال سروش ایمکانال ایمکانال سروش برویمکانال برویمکانال سروش سراغکانال سراغکانال سروش کارکانال کارکانال سروش زندگیکانال زندگیکانال سروش خودمانکانال خودمانکانال سروش ضررکانال ضررکانال سروش میکنیمکانال میکنیمکانال سروش حکانال حکانال سروش سکانال سکانال سروش یکانال یکانال سروش لکانال لکانال سروش lashkarmotalebehgariکانال lashkarmotalebehgari