معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال سروش کلید قانون

@Lawkey

کانال سروش کلید قانون

کانال سروش علمی 2 سال پیش
«حقوق به زبان ساده»
🔴 نکات کلیدی، کاربردی و روزمره حقوقی به زبان ساده و قابل فهم برای عموم.
🎯 هدف ما ارتقای سطح اطلاعات حقوقی شماست.
🔹 با ما وکیل خود باشید.

🙏 لطفاً مطالب کانال را به دوستان و آشنایان خودتان فروارد کنید.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 15,502 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش کلیدکانال کلیدکانال سروش قانونکانال قانونکانال سروش «حقوقکانال «حقوقکانال سروش زبانکانال زبانکانال سروش ساده»کانال ساده»کانال سروش نکاتکانال نکاتکانال سروش کلیدی،کانال کلیدی،کانال سروش کاربردیکانال کاربردیکانال سروش روزمرهکانال روزمرهکانال سروش حقوقیکانال حقوقیکانال سروش زبانکانال زبانکانال سروش سادهکانال سادهکانال سروش قابلکانال قابلکانال سروش فهمکانال فهمکانال سروش عمومکانال عمومکانال سروش هدفکانال هدفکانال سروش ماکانال ماکانال سروش ارتقایکانال ارتقایکانال سروش سطحکانال سطحکانال سروش اطلاعاتکانال اطلاعاتکانال سروش حقوقیکانال حقوقیکانال سروش شماستکانال شماستکانال سروش ماکانال ماکانال سروش وکیلکانال وکیلکانال سروش خودکانال خودکانال سروش باشیدکانال باشیدکانال سروش لطفاًکانال لطفاًکانال سروش مطالبکانال مطالبکانال سروش دوستانکانال دوستانکانال سروش آشنایانکانال آشنایانکانال سروش خودتانکانال خودتانکانال سروش فرواردکانال فرواردکانال سروش کنیدکانال کنیدکانال سروش Lawkeyکانال Lawkey