معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش تیپ ۶۵ نوهد

@65nohed

کانال سروش تیپ ۶۵ نوهد

کانال سروش اجتماعی و فرهنگی 2 سال پیش
کانال رسمی نظامی تیپ ۶۵ نیروهای ویژه راهبردی نوهد ارتش ،عکس ،مطلب ، کلیپ علمی نظامی ، اموزش باز بست اسلحه ، اموزش دفاع شخصی ، معرفی تسلیهات سبک سنگین بروز پیشرفته ارتش ، اموزش انواع مهارت های تکاوری وغیره غیره . . .
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 9,776 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش تیپکانال تیپکانال سروش ۶۵کانال ۶۵کانال سروش نوهدکانال نوهدکانال سروش رسمیکانال رسمیکانال سروش نظامیکانال نظامیکانال سروش تیپکانال تیپکانال سروش ۶۵کانال ۶۵کانال سروش نیروهایکانال نیروهایکانال سروش ویژهکانال ویژهکانال سروش راهبردیکانال راهبردیکانال سروش نوهدکانال نوهدکانال سروش ارتشکانال ارتشکانال سروش ،عکسکانال ،عکسکانال سروش ،مطلبکانال ،مطلبکانال سروش کلیپکانال کلیپکانال سروش علمیکانال علمیکانال سروش نظامیکانال نظامیکانال سروش اموزشکانال اموزشکانال سروش بازکانال بازکانال سروش بستکانال بستکانال سروش اسلحهکانال اسلحهکانال سروش اموزشکانال اموزشکانال سروش دفاعکانال دفاعکانال سروش شخصیکانال شخصیکانال سروش معرفیکانال معرفیکانال سروش تسلیهاتکانال تسلیهاتکانال سروش سبککانال سبککانال سروش سنگینکانال سنگینکانال سروش بروزکانال بروزکانال سروش پیشرفتهکانال پیشرفتهکانال سروش ارتشکانال ارتشکانال سروش اموزشکانال اموزشکانال سروش انواعکانال انواعکانال سروش مهارتکانال مهارتکانال سروش هایکانال هایکانال سروش تکاوریکانال تکاوریکانال سروش وغیرهکانال وغیرهکانال سروش غیرهکانال غیرهکانال سروش 65nohedکانال 65nohed