معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال سروش علمولوژی

@techencyclopedia

کانال سروش علمولوژی

کانال سروش تکنولوژی 2 سال پیش
💯معرفی و بررسی دستاوردهای جدید تکنولوژی و مهندسی روز دنیا/اختراعات /ابداعات/اطلاعات علمی و کشفیات جدید/ایده های خلاقانه و پتنت/اخبار لحظه ای جذاب علم و فناوری در قالب عکس و ویدیو در حوزه‌های:

📡 فناوری اطلاعات و ارتباطات
📱 گجت
⚙️مهندسی
🚘 خودرو/حمل و نقل عمومی
🚀 نظامی
🤒 پزشکی
🗼 عمران و معماری
🛰 هوافضا
🚢 دریانوردی
🎳 ورزشی
🤖 رباتیک
و سایر حوزه های کاربردی

با همراهی ما هیچ خبری را از دست نخواهید داد!

خبر , علمی , فناوری , تکنولوژی , اختراعات , مهندسی , ابداعات , دستاورد , پتنت , ایده , خلاقیت , گجت , فناوری_اطلاعات ,ارتباطات , صنعت, خودرو ,نظامی ,پزشکی, عمران ,معماری, هوافضا ,دریانوردی, ورزشی, کشتیرانی, رباتیک, شهرسازی, عکس, ویدیو, کلیپ
technology, Innovation, science, knowledge, invention, Patent, idea, Creativity, tech, news, concept, gadget, robotic,engineering
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,548 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش علمولوژیکانال علمولوژیکانال سروش معرفیکانال معرفیکانال سروش بررسیکانال بررسیکانال سروش دستاوردهایکانال دستاوردهایکانال سروش جدیدکانال جدیدکانال سروش تکنولوژیکانال تکنولوژیکانال سروش مهندسیکانال مهندسیکانال سروش روزکانال روزکانال سروش دنیااختراعاتکانال دنیااختراعاتکانال سروش ابداعاتاطلاعاتکانال ابداعاتاطلاعاتکانال سروش علمیکانال علمیکانال سروش کشفیاتکانال کشفیاتکانال سروش جدیدایدهکانال جدیدایدهکانال سروش هایکانال هایکانال سروش خلاقانهکانال خلاقانهکانال سروش پتنتاخبارکانال پتنتاخبارکانال سروش لحظهکانال لحظهکانال سروش ایکانال ایکانال سروش جذابکانال جذابکانال سروش علمکانال علمکانال سروش فناوریکانال فناوریکانال سروش قالبکانال قالبکانال سروش عکسکانال عکسکانال سروش ویدیوکانال ویدیوکانال سروش حوزه‌هایکانال حوزه‌هایکانال سروش فناوریکانال فناوریکانال سروش اطلاعاتکانال اطلاعاتکانال سروش ارتباطاتکانال ارتباطاتکانال سروش گجتکانال گجتکانال سروش مهندسیکانال مهندسیکانال سروش خودروحملکانال خودروحملکانال سروش نقلکانال نقلکانال سروش عمومیکانال عمومیکانال سروش نظامیکانال نظامیکانال سروش 🤒کانال 🤒کانال سروش پزشکیکانال پزشکیکانال سروش عمرانکانال عمرانکانال سروش معماریکانال معماریکانال سروش هوافضاکانال هوافضاکانال سروش دریانوردیکانال دریانوردیکانال سروش ورزشیکانال ورزشیکانال سروش 🤖کانال 🤖کانال سروش رباتیککانال رباتیککانال سروش سایرکانال سایرکانال سروش حوزهکانال حوزهکانال سروش هایکانال هایکانال سروش کاربردیکانال کاربردیکانال سروش همراهیکانال همراهیکانال سروش ماکانال ماکانال سروش هیچکانال هیچکانال سروش خبریکانال خبریکانال سروش دستکانال دستکانال سروش نخواهیدکانال نخواهیدکانال سروش دادکانال دادکانال سروش خبرکانال خبرکانال سروش علمیکانال علمیکانال سروش فناوریکانال فناوریکانال سروش تکنولوژیکانال تکنولوژیکانال سروش اختراعاتکانال اختراعاتکانال سروش مهندسیکانال مهندسیکانال سروش ابداعاتکانال ابداعاتکانال سروش دستاوردکانال دستاوردکانال سروش پتنتکانال پتنتکانال سروش ایدهکانال ایدهکانال سروش خلاقیتکانال خلاقیتکانال سروش گجتکانال گجتکانال سروش فناوری_اطلاعاتکانال فناوری_اطلاعاتکانال سروش ارتباطاتکانال ارتباطاتکانال سروش صنعتکانال صنعتکانال سروش خودروکانال خودروکانال سروش نظامیکانال نظامیکانال سروش پزشکیکانال پزشکیکانال سروش عمرانکانال عمرانکانال سروش معماریکانال معماریکانال سروش هوافضاکانال هوافضاکانال سروش دریانوردیکانال دریانوردیکانال سروش ورزشیکانال ورزشیکانال سروش کشتیرانیکانال کشتیرانیکانال سروش رباتیککانال رباتیککانال سروش شهرسازیکانال شهرسازیکانال سروش عکسکانال عکسکانال سروش ویدیوکانال ویدیوکانال سروش کلیپکانال کلیپکانال سروش technologyکانال technologyکانال سروش Innovationکانال Innovationکانال سروش scienceکانال scienceکانال سروش knowledgeکانال knowledgeکانال سروش inventionکانال inventionکانال سروش Patentکانال Patentکانال سروش ideaکانال ideaکانال سروش Creativityکانال Creativityکانال سروش techکانال techکانال سروش newsکانال newsکانال سروش conceptکانال conceptکانال سروش gadgetکانال gadgetکانال سروش roboticکانال roboticکانال سروش engineeringکانال engineeringکانال سروش techencyclopediaکانال techencyclopedia