معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکر


مای چنلز ورزشی کانال تلگرام هنر رزمی چوی لی فوت@choylifut

کانال هنر رزمی چوی لی فوت

ورزشی 5 ماه پیش
هنر ترکیبی رزمی چوی لی فوت توسط استاد نجیب زاده ای به نام ( چان هونگ) بنیان گذاری شد.

چان هونگ یادگیری هنرهای رزمی را در سن 7 سالگی نزد عموی خود (چان یوئن وو) که استاد مشهوری از معبد شائولین فوجیان چین بود آغاز نمود و در سن 15 سالگی توانست به مهارت باور نکردنی دست یابد و تمامی مبارزان روستاهای اطراف را شکست دهد .

(چان یوئن وو) او را در سن 17 سالگی برای کسب مهارتهای بیشتر به (لی یائوسان) در معبد شائولین جنوبی معرفی کرد. چان هونگ بعد از 4 سال آموزش بی وقفه و دقیق زیر نظر لی یائوسان با هنر نمایی خود در شکست دادن ماهرترین رزمی کاران نامی ، نشان داد که شایستگی آن را دارد تا به بالاترین درجه هنرهای رزمی در جهان دست یابد و به دلیل پتانسیل اعجاب انگیزی که این مرد جوان داشت لی یائوسان او را به عنوان فردی نخبه با استعدادی استثنایی در یادگیری فنون، به راهبی از شائولین به نام (چوی فوک) معرفی نمود.

چوی فوک سرآمد تمام اساتید زمان خود بود که چان هونگ را طی سالیان زیادی به خوبی تعلیم داد . چان هونگ مجموع دانسته های ارزشمند خود را با هم ترکیب نمود و سبک بی همتای چوی لی فوت را پایه ریزی کرد.

او برای قدردانی از مربیان سابق خود ( که همگی از راهبان و اساتید معبد شائولین به شمار می آمدند) به نشانه ی احترام و تواضع ابتدای نام آنها را بر روی سبک خود گذاشت. به این صورت که چوی از نام استاد ( چوی فوک) ، لی از نام استاد (لی یاووسان ) فوت از نام (بودا) که روش اصلی هنر رزمی چوی لی فوت یعنی روش مبارزه بوسیله نیروهای درونی است نشأت می گیرد.

چان هونگ از عبارت فوت به معنای بودا استفاده نمود تا ارادت خود را به اولین مربی اش یعنی عموی خود (چان یوئن وو) و ریشه های شائولین در این سیستم نشان دهد.چوی لی فوت پدیده ای ترکیبی از تکمیل ترین ضربات پا و ضربات انفجاری دست در دوشیوه سنتی شائولین و مدرن داخل رینگ همراه با فنون درگیری های نزدیک و هنر سلاح های سرد ، همچنین به کارگیری نیروهای درونی ( chi ) می باشد که فنون قفل کردن ، ضربه با عقب مشت ، ضربات چرخشی رو به پایین و ضربات بند انگشتی آن به نقاط حساس بدن معروف است.

به جرأت می توان گفت چوی لی فوت تنها هنر رزمی نرم و سخت است زیرا هنرهای رزمی یا سخت هستند مانند کاراته ، تکواندو ، کیک بوکس ، جودو و …که بیشتر جنبه ی فیزیکی بدن را مد نظر قرار می دهند و یا نرم هستند مانند تای چی چوآن که بیشتر جنبه ی روح و روان ، تفکر و نیروهای درونی را مد نظر قرار می دهند در حالی که چوی لی فوت این دو جنبه را توأمان دارا می باشد و حاوی یک تنوع وسیع از تکنیک ها همراه با ضربات کوتاه و بلند ، لگدهای مخرب سخت و مرگبار و به زمین انداختن ها ، نقاط حمله فشاری مهلک ، موانع متصل و قلاب گیری است ، از آنجا که چوی لی فوت در حقیقت از هر دو شیوه شمالی و جنوبی چین ریشه گرفته است ، تنوع وسیعی از اسلحه ها را در خود جای داده است.

از دیگر تمایزات سبک چوی لی فوت با دیگر سبک ها ، شرقی و غربی بودن آن است به این معنا که چان هونگ به سبک چوی لی فوت که ریشه کاملا چینی دارد چندین روش مبارزاتی غربی را اضافه نمود که در حال حاضر این رشته رزمی دارای سیستم های مختلف مبارزاتی به صورت کنترلی و نیمه کنترلی در داخل تاتامی و مبارزات آزاد همراه با دستکش بوکس در داخل رینگ می باشد که همه ی این سیستم های مبارزاتی رینگی و غیر رینگی دارای مسابقات رسمی استانی ، کشوری ، آسیایی و جهانی می باشد.

رئیس فدراسیون جهانی چوی لی فوت استاد بزرگ پروفسور (داک فی وونگ ) می باشد که دارای تحصیلات آکادمیک در رشته دکترای طب سوزنی است ، او نسل ششم چوی لی فوت و نسل پنجم تای چی و از اساتید مسلم چی کونگ و نیروی درونی است و یکی از 10 نفر برترین های رزمی جهان ( منتخب اساتید حرفه ای ) در سطح دنیا می باشد.

چوی لی فوت در سال 1836 میلادی رسما پایه گذاری شد و پس از گذشت سال ها با تجربیات اساتید مختلف و گذشت شش نسل رزمی به استاد بزرگ دکتر علی دانش یعنی نسل هفتم رسیده است.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 8,534 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 هنررزمیچویلیفوتهنرترکیبیرزمیچویلیفوتتوسطاستادنجیبزادهاینامچانهونگبنیانگذاریشدچانهونگیادگیریهنرهایرزمیسن7سالگینزدعمویخودچانیوئنوواستادمشهوریمعبدشائولینفوجیانچینبودآغازنمودسن15سالگیتوانستمهارتباورنکردنیدستیابدتمامیمبارزانروستاهایاطرافشکستدهدچانیوئنوواوسن17سالگیکسبمهارتهایبیشترلییائوسانمعبدشائولینجنوبیمعرفیکردچانهونگبعد4سالآموزشبیوقفهدقیقزیرنظرلییائوسانهنرنماییخودشکستدادنماهرترینرزمیکاراننامینشاندادشایستگیآنداردتابالاتریندرجههنرهایرزمیجهاندستیابددلیلپتانسیلاعجابانگیزیاینمردجوانداشتلییائوساناوعنوانفردینخبهاستعدادیاستثنایییادگیریفنون،راهبیشائولیننامچویفوکمعرفینمودچویفوکسرآمدتماماساتیدزمانخودبودچانهونگطیسالیانزیادیخوبیتعلیمدادچانهونگمجموعدانستههایارزشمندخودهمترکیبنمودسبکبیهمتایچویلیفوتپایهریزیکرداوقدردانیمربیانسابقخودهمگیراهباناساتیدمعبدشائولینشمارمیآمدندنشانهیاحترامتواضعابتداینامآنهابررویسبکخودگذاشتاینصورتچویناماستادچویفوکلیناماستادلییاووسانفوتنامبوداروشاصلیهنررزمیچویلیفوتیعنیروشمبارزهبوسیلهنیروهایدرونیاستنشأتمیگیردچانهونگعبارتفوتمعنایبودااستفادهنمودتاارادتخوداولینمربیاشیعنیعمویخودچانیوئنووریشههایشائولیناینسیستمنشاندهدچویلیفوتپدیدهایترکیبیتکمیلترینضرباتپاضرباتانفجاریدستدوشیوهسنتیشائولینمدرنداخلرینگهمراهفنوندرگیریهاینزدیکهنرسلاحهایسردهمچنینکارگیرینیروهایدرونیchiمیباشدفنونقفلکردنضربهعقبمشتضرباتچرخشیروپایینضرباتبندانگشتیآننقاطحساسبدنمعروفاستجرأتمیتوانگفتچویلیفوتتنهاهنررزمینرمسختاستزیراهنرهایرزمییاسختهستندمانندکاراتهتکواندوکیکبوکسجودو…کهبیشترجنبهیفیزیکیبدنمدنظرقرارمیدهندیانرمهستندمانندتایچیچوآنبیشترجنبهیروحروانتفکرنیروهایدرونیمدنظرقرارمیدهندحالیچویلیفوتایندوجنبهتوأماندارامیباشدحاوییکتنوعوسیعتکنیکهمراهضرباتکوتاهبلندلگدهایمخربسختمرگبارزمینانداختننقاطحملهفشاریمهلکموانعمتصلقلابگیریاستآنجاچویلیفوتحقیقتهردوشیوهشمالیجنوبیچینریشهگرفتهاستتنوعوسیعیاسلحهخودجایدادهاستدیگرتمایزاتسبکچویلیفوتدیگرسبکشرقیغربیبودنآناستاینمعناچانهونگسبکچویلیفوتریشهکاملاچینیداردچندینروشمبارزاتیغربیاضافهنمودحالحاضراینرشتهرزمیدارایسیستمهایمختلفمبارزاتیصورتکنترلینیمهکنترلیداخلتاتامیمبارزاتآزادهمراهدستکشبوکسداخلرینگمیباشدهمهیاینسیستمهایمبارزاتیرینگیغیررینگیدارایمسابقاترسمیاستانیکشوریآسیاییجهانیمیباشدرئیسفدراسیونجهانیچویلیفوتاستادبزرگپروفسورداکفیوونگمیباشددارایتحصیلاتآکادمیکرشتهدکترایطبسوزنیاستاونسلششمچویلیفوتنسلپنجمتایچیاساتیدمسلمچیکونگنیرویدرونیاستیکی10نفربرترینهایرزمیجهانمنتخباساتیدحرفهایسطحدنیامیباشدچویلیفوتسال1836میلادیرسماپایهگذاریشدپسگذشتسالتجربیاتاساتیدمختلفگذشتششنسلرزمیاستادبزرگدکترعلیدانشیعنینسلهفتمرسیدهاستchoylifut