معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز سلامت کانال تلگرام سرای سلامت@saraysalamat

کانال سرای سلامت

سلامت 11 ماه پیش
فروشگاه ما ، عرضه کننده محصولات سلامتی شامل :

مواد غذایی طبیعی و ارگانیک ؛
+ های غذایی طبیعی ؛
داروهای گیاهی طبیعی ؛
شوینده های طبیعی که برای محیط زیست و سلامت انسانها نه تنها مضر نیستند بلکه بسیار فایده مند هستند ، مثل مایع ظرفشویی و لباسشویی (دستی و ماشینی) ، صابون و شامپوهای طبیعی و ارگانیک ؛
لوازم آرایشی و بهداشتی طبیعی ؛
انواع چای ، قهوه ، دمنوش گیاهی طبیعی ؛
عسل های طبیعی و ارگانیک و محصولات مربوط به عسل (رویال ژلی ، بی پولن و بی پروپولیس) ؛
گیاهان دارویی ؛
ظروف طبیعی و موافق با سلامت انسانها و سایر محصولات طبیعی عرضه می کنیم .
ما در کنار عرضه محصولات در کانال تلگرام ، فیس بوک ، اینستاگرام و وب سایتمان ، مقالات و مطالب مرتبط با سلامت روح و جسم انسانها و سلامت محیط زیست زیبایمان ارائه می نماییم ؛ و مشاوره توسط متخصصین مجرب جهت بهبود کیفیت سلامت جسم و روح شما هدف غایی گروه سرای سلامت می باشد .

هدف ما با عرضه این محصولات ، کمک به محیط زیست ، توسعه سلامتی در جامعه و تولید دانش بیشتر در این زمینه می باشد .

ما ، فرزندان ما و آیندگان ما به محیط زیست سالم نیازمندیم ، با ما همراه و همگام باشید برای سالم سازی خود ، فرزندانمان و محیط زیستمان .

شما با خرید محصولات ما نه تنها به ما و تولیدکنندگان محصولات سلامتی کمک می کنید ، بلکه خرید از ما یعنی :

کمک به سلامت خویش و خانواده ؛
کمک به محیط زیست زیبایمان ؛
کمک به توسعه سلامتی در جامعه ؛
کمک به افزایش دانش سلامتی در جامعه ؛
با ما همراه و همگام باشید برای ساختن جامعه ای بدون آلودگی ، بدون مواد شیمیایی خطر ناک و بدون داروهای شیمیایی مهلک .

ما همراهی شما را پاس می داریم و به شما کمک خواهیم کرد تا همواره سلامت و شاداب زندگی کنید.

با همکاری جناب آقای دکتر فرض الله قلی زاده کلان ، پزشک متخصص تغذیه و درمان های طبیعی

با آرزوی بهترینها برای شما دوستداران وب سایت سرای سلامت WWW.SARAYSALAMAT.COM
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,822 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 سرایسلامتفروشگاهماعرضهکنندهمحصولاتسلامتیشاملموادغذاییطبیعیارگانیک؛هایغذاییطبیعی؛داروهایگیاهیطبیعی؛شویندههایطبیعیمحیطزیستسلامتانسانهانهتنهامضرنیستندبلکهبسیارفایدهمندهستندمثلمایعظرفشوییلباسشوییدستیماشینیصابونشامپوهایطبیعیارگانیک؛لوازمآرایشیبهداشتیطبیعی؛انواعچایقهوهدمنوشگیاهیطبیعی؛عسلهایطبیعیارگانیکمحصولاتمربوطعسلرویالژلیبیپولنبیپروپولیس؛گیاهاندارویی؛ظروفطبیعیموافقسلامتانسانهاسایرمحصولاتطبیعیعرضهمیکنیمماکنارعرضهمحصولاتتلگرامفیسبوکاینستاگراموبسایتمانمقالاتمطالبمرتبطسلامتروحجسمانسانهاسلامتمحیطزیستزیبایمانارائهمینماییم؛مشاورهتوسطمتخصصینمجربجهتبهبودکیفیتسلامتجسمروحشماهدفغاییگروهسرایسلامتمیباشدهدفماعرضهاینمحصولاتکمکمحیطزیستتوسعهسلامتیجامعهتولیددانشبیشتراینزمینهمیباشدمافرزندانماآیندگانمامحیطزیستسالمنیازمندیمماهمراههمگامباشیدسالمسازیخودفرزندانمانمحیطزیستمانشماخریدمحصولاتمانهتنهاماتولیدکنندگانمحصولاتسلامتیکمکمیکنیدبلکهخریدمایعنیکمکسلامتخویشخانواده؛کمکمحیطزیستزیبایمان؛کمکتوسعهسلامتیجامعه؛کمکافزایشدانشسلامتیجامعه؛ماهمراههمگامباشیدساختنجامعهایبدونآلودگیبدونموادشیمیاییخطرناکبدونداروهایشیمیاییمهلکماهمراهیشماپاسمیداریمشماکمکخواهیمکردتاهموارهسلامتشادابزندگیکنیدهمکاریجنابآقایدکترفرضاللهقلیزادهکلانپزشکمتخصصتغذیهدرمانهایطبیعیآرزویبهترینهاشمادوستدارانوبسایتسرایسلامتWWWSARAYSALAMATCOMsaraysalamat