معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز صنعت کانال تلگرام تولید نبشی مقوایی@sunpack1973

کانال تولید نبشی مقوایی

صنعت 3 ماه پیش
شرکت سان پک

شرکت سان پک با هدف تولید محصولات بسته بندی، جهت بسته بندی در صنایع مختلف، از جمله: کاشی و سرامیک، سنگ های ساختمانی، قطعات فولادی، لوازم خانگی، غذایی، دارویی و بهداشتی و …. شروع به کار نموده است.

نبشی لمینتی یا متالایزی
نبشی لمینیت یا متالایز که از تعداد لایۀ مقوایی فشرده در وسط و یک روکش لمینیت یا متالایز که کاملاَ به اطراف ان پیچیده شده است ساخته می شود و بنا به سفارش و مورد مصرف آن تعداد لایه ها اضافه یا کم می گردد. ابعاد لبۀ آن از 30 تا 100 میلیمتر قابل تولید است و طول آن بنا به سفارش قابل دسترسی است. ازموارد مصرف این محصول در محیط های مرطوب و نمناک می باشد

- تولید نبشی مقوایی (محافظ لبه)
جهت بسته بندی کویل ها و نبشی های فولادی و قطعات ساختمانی همچون کاشی، سرامیک، سنگ، بسته بندی لوازم خانگی، مواد غذایی، بهداشتی، دارویی، میوه، مبلمان اداری و یا به عبارت دیگر هر شیئ که در بسته بندی و پالت بندی در مقابل تسمه کشی یا ضربه نیاز به محافظت داشته باشد همچنین هر جسم ارزشمند که لبه های بسته بندی آن نیاز به محافظت داشته باشد را در زمره کار خود قرار داد، بدینگونه که از نبشی مقوایی در گوشه ها و لبه ها استفاده کرده و سپس لفاف بسته بندی یا شرینگ یا تسمه کشی را روی کل سطح آن اجرا می نمائیم.
محصولات شرکت سان پک علاوه بر مزیتهای اقتصادی چون محافظت از محصولات تولیدی و زیبایی بسته بندی، قابل بازیافت و همچنین دوست محیط زیست می باشد.
درباره شرکت سان پک
شرکت سان پکبا هدف تولید قطعات بسته بندی،جهت بسته بندی قطعات فولادی، خانگی و ساختمانی تولید محافظ لبۀ لمینیتی (نبشی لمینیتی) جهت محافظت از پاره شدن لفاف بسته بندی رول های (کویل های) فولادی را آغاز نمود.

پس از آن تولید نبشی مقوایی(محافظ لبه) به صورت صاف جهت بسته بندی کویل ها و نبشی های فولادی و قطعات ساختمانی همچون کاشی، سرامیک، سنگ، بسته بندی لوازم خانگی مانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و در صنایع بهداشتی، مواد غذایی و صادرات میوه و به عبارت دیگر هر جسم ارزشمند که لبه های بسته بندی آن نیاز به مقاومت را داشته باشد و یا اینکه نخواهیم از کارتن استفاده نماییم را آغاز نمود، بدینگونه که از نبشی مقوایی در گوشه ها استفاده کرده و سپس لفاف بسته بندی یا شرینگ را روی کل سطح آن می کشیم.

1- نبشی لمینیتی یا محافظ لبۀ لمینیتی از لایۀ مقوایی فشرده در وسط و دو لایه P.Eدر دو طرف تشکیل شده است که لایه های P.E روی مقوای فشرده کوت شده و کاملاَ محکم می باشد که مقوای فشرده را واتر پروف نموده است. مورد استفاده آن در بسته بندی هایی است که در رطوبت و باران قرار می گیرند و می تواند به صورت صاف و مدور باشد.ابعاد لبه آن از 30 تا 200 میلیمتر و بیشتر و طول آن بنا به سفارش قابل دسترسی است.
2- نبشی مقوایی یا محافظ لبۀ مقوایی مطابق شکل زیر، که از تعداد لایۀ مقوایی فشرده در وسط و یک روکش مقوایی نازک که کاملاَ به اطراف آن پیچیده شده است ساخته می شود و بنا به سفارش و مورد مصرف آن تعداد لایه ها اضافه یا کم می گردد. ابعاد لبۀ آن از 30 تا 100 میلیمتر قابل تولید است و طول آن بنا به سفارش قابل دسترسی است.
اسامی:
1- بسته بندی در صنعت فولاد و فلزات
2- محافظ لبۀ صنعتی
3- محافظ لبۀ مقوایی،کاغذی، پلاستیکی
4- نبشی مقوایی، لمینیتی، پلاستیکینبشی مقوایی

نبشی مقوایی یا محافظ لبۀ مقوایی که از تعداد لایۀ مقوایی فشرده در وسط و یک روکش مقوایی نازک که کاملاَ به اطراف ان پیچیده شده است ساخته می شود و بنا به سفارش و مورد مصرف آن تعداد لایه ها اضافه یا کم می گردد. ابعاد لبۀ آن از 30 تا 100 میلیمتر و ضخامت لبه ها از 3 الی 7 میلیمتر بنا به سفارش قابل تولید است.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,543 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 تولیدنبشیمقواییشرکتسانپکشرکتسانپکهدفتولیدمحصولاتبستهبندی،جهتبستهبندیصنایعمختلف،جملهکاشیسرامیک،سنگهایساختمانی،قطعاتفولادی،لوازمخانگی،غذایی،داروییبهداشتیشروعکارنمودهاستنبشیلمینتییامتالایزینبشیلمینیتیامتالایزتعدادلایۀمقواییفشردهوسطیکروکشلمینیتیامتالایزکاملاَاطرافانپیچیدهشدهاستساختهمیشودبناسفارشموردمصرفآنتعدادلایهاضافهیاکممیگرددابعادلبۀآن30تا100میلیمترقابلتولیداستطولآنبناسفارشقابلدسترسیاستازمواردمصرفاینمحصولمحیطهایمرطوبنمناکمیباشدتولیدنبشیمقواییمحافظلبهجهتبستهبندیکویلنبشیهایفولادیقطعاتساختمانیهمچونکاشی،سرامیک،سنگ،بستهبندیلوازمخانگی،موادغذایی،بهداشتی،دارویی،میوه،مبلمانادارییاعبارتدیگرهرشیئبستهبندیپالتبندیمقابلتسمهکشییاضربهنیازمحافظتداشتهباشدهمچنینهرجسمارزشمندلبههایبستهبندیآننیازمحافظتداشتهباشدزمرهکارخودقرارداد،بدینگونهنبشیمقواییگوشهلبهاستفادهکردهسپسلفافبستهبندییاشرینگیاتسمهکشیرویکلسطحآناجرامینمائیممحصولاتشرکتسانپکعلاوهبرمزیتهایاقتصادیچونمحافظتمحصولاتتولیدیزیباییبستهبندی،قابلبازیافتهمچنیندوستمحیطزیستمیباشددربارهشرکتسانپکشرکتسانپکباهدفتولیدقطعاتبستهبندی،جهتبستهبندیقطعاتفولادی،خانگیساختمانیتولیدمحافظلبۀلمینیتینبشیلمینیتیجهتمحافظتپارهشدنلفافبستهبندیرولهایکویلهایفولادیآغازنمودپسآنتولیدنبشیمقواییمحافظلبهصورتصافجهتبستهبندیکویلنبشیهایفولادیقطعاتساختمانیهمچونکاشی،سرامیک،سنگ،بستهبندیلوازمخانگیمانندماشینلباسشویی،ماشینظرفشوییصنایعبهداشتی،موادغذاییصادراتمیوهعبارتدیگرهرجسمارزشمندلبههایبستهبندیآننیازمقاومتداشتهباشدیااینکهنخواهیمکارتناستفادهنماییمآغازنمود،بدینگونهنبشیمقواییگوشهاستفادهکردهسپسلفافبستهبندییاشرینگرویکلسطحآنمیکشیم1نبشیلمینیتییامحافظلبۀلمینیتیلایۀمقواییفشردهوسطدولایهPEدردوطرفتشکیلشدهاستلایههایPEرویمقوایفشردهکوتشدهکاملاَمحکممیباشدمقوایفشردهواترپروفنمودهاستمورداستفادهآنبستهبندیهاییاسترطوبتبارانقرارمیگیرندمیتواندصورتصافمدورباشدابعادلبهآن30تا200میلیمتربیشترطولآنبناسفارشقابلدسترسیاست2نبشیمقوایییامحافظلبۀمقواییمطابقشکلزیر،تعدادلایۀمقواییفشردهوسطیکروکشمقوایینازککاملاَاطرافآنپیچیدهشدهاستساختهمیشودبناسفارشموردمصرفآنتعدادلایهاضافهیاکممیگرددابعادلبۀآن30تا100میلیمترقابلتولیداستطولآنبناسفارشقابلدسترسیاستاسامی1بستهبندیصنعتفولادفلزات2محافظلبۀصنعتی3محافظلبۀمقوایی،کاغذی،پلاستیکی4نبشیمقوایی،لمینیتی،پلاستیکینبشیمقوایینبشیمقوایییامحافظلبۀمقواییتعدادلایۀمقواییفشردهوسطیکروکشمقوایینازککاملاَاطرافانپیچیدهشدهاستساختهمیشودبناسفارشموردمصرفآنتعدادلایهاضافهیاکممیگرددابعادلبۀآن30تا100میلیمترضخامتلبه3الی7میلیمتربناسفارشقابلتولیداستsunpack1973