معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز موسیقی کانال تلگرام موسیقی خوب


کانال ویژه

@devinemusic

کانال موسیقی خوب

موسیقی امروز
كانال «موسيقي خوب» كارت دعوت شما براي انديشيدن درباره هنر و موسيقي ست. هر هفته 3 پست به همراه موسيقي و ويدئوكليپي ناب و خاص در اين كانال منتشر مي شود. موسيقي‌ها و نوشته‌ها و كليپ‌هاي اين كانال توسط «مزدك غياثي» منقد هنري و كارشناس موسيقي با دقت و وسواس بسيار زيادي تهيه، توليد و انتخاب مي‌شوند. فضاي موسيقايي كه در اين كانال مي‌بينيد در هيچ كانال فارسي زبان ديگري مشاهده نمي‌كنيد...
ما با شنيدن موسيقي سنگي كوچك را در فضاي ساكتِ درونمان پرتاب مي‌كنيم و بيشمار حلقه‌ از اين برخورد را تا زير پوستمان احساس مي‌كنيم. كانال «موسيقي خوب» در اين بيشمار حلقه به دنبال بازتابي مناسب براي روح و روان ماست؛ ماجراي ما از همين‌جا آغاز مي‌شود. زماني كه با كانال «موسيقي خوب» از چرخه اين حلقه هاي دروني عبور مي‌كنيم و در نهايت به بي‌بازتابي و رهاشدگي در فضا دست مي‌يابيم.
آنجا كه نمي‌دانيم كيستيم، كجاييم و چه وقتي بر ما مي‌گذرد اما خودآگاهي را در خود نهادينه مي‌كنيم...
موسيقي خوب مثل بازگشت نوزادي گمشده به آغوش مادر است. مثل عقب بردن زمان به قبل از آفرينش ماست. نوعي دعوت به غنودن و درنگ. كانال «موسيقي خوب» جرياني جدي براي عاشقان هنر و موسيقي است و ما از اين شاهراه به آرامي وارد بعد ديگري از زمان و مكان مي‌شويم. بي‌كرانگي!
بياييد با شنيدن آثار خاص در اين كانال به انسان و موسيقي از منظري نو نگاه كنيم...
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 138,912 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 موسیقیخوبكانال«موسيقيخوب»كارتدعوتشمابرايانديشيدندربارههنرموسيقيستهرهفته3پستهمراهموسيقيويدئوكليپينابخاصاينكانالمنتشرميشودموسيقي‌هانوشته‌هاكليپ‌هاياينكانالتوسط«مزدكغياثي»منقدهنريكارشناسموسيقيدقتوسواسبسيارزياديتهيهتوليدانتخابمي‌شوندفضايموسيقاييكهاينكانالمي‌بينيدهيچكانالفارسيزبانديگريمشاهدهنمي‌كنيدماشنيدنموسيقيسنگيكوچكفضايساكتِدرونمانپرتابمي‌كنيمبيشمارحلقه‌اينبرخوردتازيرپوستماناحساسمي‌كنيمكانال«موسيقيخوب»اينبيشمارحلقهدنبالبازتابيمناسببرايروحروانماست؛ماجرايماهمين‌جاآغازمي‌شودزمانيكهكانال«موسيقيخوب»چرخهاينحلقههايدرونيعبورمي‌كنيمنهايتبي‌بازتابيرهاشدگيفضادستمي‌يابيمآنجاكهنمي‌دانيمكيستيمكجاييمچهوقتيبرمامي‌گذرداماخودآگاهيخودنهادينهمي‌كنيمموسيقيخوبمثلبازگشتنوزاديگمشدهآغوشمادراستمثلعقببردنزمانقبلآفرينشماستنوعيدعوتغنودندرنگكانال«موسيقيخوب»جريانيجديبرايعاشقانهنرموسيقياستمااينشاهراهآراميواردبعدديگريزمانمكانمي‌شويمبي‌كرانگيبياييدشنيدنآثارخاصاينكانالانسانموسيقيمنظرينونگاهكنيمdevinemusic