معرفی کانال های تلگرام

مای چنلز: کانال یاب تلگرام ، ربات و استیکرمای چنلز تکنولوژی کانال تلگرام راهنمای سفر به تهران@hiiraniiii

کانال راهنمای سفر به تهران

تکنولوژی 11 ماه پیش
در هر شهر ایران و در هر کشوری هستید هر کاری دانشگاهی و اداری و شخصی و آموزشی و فرهنگی در تهران دارید تا برایتان انجام دهیم نیاز به سفر پرخرج به تهران ندارید ما به بجای شما کارتان را انجام دهیم www.hiirani.com سایت ما سوال کنید پیغام بگذارید
@hiirani
@hiiranii
@hiiraniii
@hiiraniiii

انجام تشریفات ویژه و اختصاصی برای شماو مهمانان عزیز شما در هر نقطه دنیا https://t.me/hiiraniiii
https://t.me/joinchat/AAAAAEC9AdcPRDj9CYGeQA
https://t.me/joinchat/AAAAAEQZD5ItR-W0OpgqQA

تهران ، نقشه تهران ، مسیریاب تهران ، نقشه مترو تهران، راهنمای تهران، نقشه خطوط اتوبوس تهران، دانشگاههای تهران، سفارتخانه ها در تهران، راهنمای تهران، موزه های تهران ، گردشگردی تهران، سفر به تهران، املاک تهران، فاصله مراکز تا تهران، فرودگاه تهران، خرید و فروش ، بازار تهران ، برج میلاد تهران، میدان آزادی تهران ، ورزشگاه آزادی تهران، مراکز خرید تهران، آدرس و خیابانهای تهران، فرهنگسراهای تهران، داروخانه های تهران، هتل های تهران، تاریخ تهران، تهران شناسی، ـ آخراازمان ، فرازمینی ها ، امام زمان ، نرگس، مهدی موعود،زلزله ، سیل، صور، اسرافیل، ایران، دانشگاه، اداری، شرکت، مهندسی ، علمی ، دانشجو ، بسیج ، خانواده، خانه ، مد و زیبایی، ورزشی، صنعتی ، کشاورزی، مذهبی، فرهنگی ، هنری
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,956 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، حتما نکات امنیتی را مطالعه نمایید.
نکات امنیتی گزارش تخلف
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
به کانال مای چنلز بپیوندید
 راهنمایسفرتهرانهرشهرایرانهرکشوریهستیدهرکاریدانشگاهیاداریشخصیآموزشیفرهنگیتهرانداریدتابرایتانانجامدهیمنیازسفرپرخرجتهراننداریدمابجایشماکارتانانجامدهیمwwwhiiranicomسایتماسوالکنیدپیغامبگذاریدhiiranihiiraniihiiraniiihiiraniiiiانجامتشریفاتویژهاختصاصیشماومهمانانعزیزشماهرنقطهدنیاhiiraniiiijoinchatAAAAAEC9AdcPRDj9CYGeQAjoinchatAAAAAEQZD5ItRW0OpgqQAتهراننقشهتهرانمسیریابتهراننقشهمتروتهرانراهنمایتهراننقشهخطوطاتوبوستهراندانشگاههایتهرانسفارتخانهتهرانراهنمایتهرانموزههایتهرانگردشگردیتهرانسفرتهراناملاکتهرانفاصلهمراکزتاتهرانفرودگاهتهرانخریدفروشبازارتهرانبرجمیلادتهرانمیدانآزادیتهرانورزشگاهآزادیتهرانمراکزخریدتهرانآدرسخیابانهایتهرانفرهنگسراهایتهرانداروخانههایتهرانهتلهایتهرانتاریختهرانتهرانشناسیـآخراازمانفرازمینیامامزماننرگسمهدیموعودزلزلهسیلصوراسرافیلایراندانشگاهاداریشرکتمهندسیعلمیدانشجوبسیجخانوادهخانهمدزیباییورزشیصنعتیکشاورزیمذهبیفرهنگیهنریhiiraniiii