معرفی کانال گپ

مای چنلز: کانال یاب گپ
مای چنلز کانال گپ کانال گپ مذهبی کانال گپ حکمت های نهج البلاغه


کانال گپ حکمت های نهج البلاغه

@ahkam_nahj

کانال گپ حکمت های نهج البلاغه

کانال گپ مذهبی 2 سال پیش
باسلام مادراین کانال درحدتوانمان به ترویج نهج البلاغه میپردازیم.
اگرمشکلی پیش نیایدهروزیک حکمت به همراه شرح آنرادرکانال میگذاریم
شرح حکمت های نهج البلاغه: آیت الله مکارم شیرازی
جمعه ها ارسال مطلب نداریم.
تبلیغ و تبادل نداریم.
التماس دعا
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 25,680 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال گپ حکمتکانال حکمتکانال گپ هایکانال هایکانال گپ نهجکانال نهجکانال گپ البلاغهکانال البلاغهکانال گپ باسلامکانال باسلامکانال گپ مادراینکانال مادراینکانال گپ درحدتوانمانکانال درحدتوانمانکانال گپ ترویجکانال ترویجکانال گپ نهجکانال نهجکانال گپ البلاغهکانال البلاغهکانال گپ میپردازیمکانال میپردازیمکانال گپ اگرمشکلیکانال اگرمشکلیکانال گپ پیشکانال پیشکانال گپ نیایدهروزیککانال نیایدهروزیککانال گپ حکمتکانال حکمتکانال گپ همراهکانال همراهکانال گپ شرحکانال شرحکانال گپ آنرادرکانالکانال آنرادرکانالکانال گپ میگذاریمکانال میگذاریمکانال گپ شرحکانال شرحکانال گپ حکمتکانال حکمتکانال گپ هایکانال هایکانال گپ نهجکانال نهجکانال گپ البلاغهکانال البلاغهکانال گپ آیتکانال آیتکانال گپ اللهکانال اللهکانال گپ مکارمکانال مکارمکانال گپ شیرازیکانال شیرازیکانال گپ جمعهکانال جمعهکانال گپ ارسالکانال ارسالکانال گپ مطلبکانال مطلبکانال گپ نداریمکانال نداریمکانال گپ تبلیغکانال تبلیغکانال گپ تبادلکانال تبادلکانال گپ نداریمکانال نداریمکانال گپ التماسکانال التماسکانال گپ دعاکانال دعاکانال گپ ahkam_nahjکانال ahkam_nahj