معرفی کانال روبیکا

مای چنلز: کانال یاب روبیکا


کانال روبیکا دیوان خنده

@divanekhande

کانال روبیکا دیوان خنده

کانال روبیکا سرگرمی 2 سال پیش
دراین کانال خندیدن الزامی است.
من اگر سیبی از این باغ بچینم، دزدم!
تو اگر باغ همه غَصب کنی مصلحت است؟
من اگر شکوه کنم نزد خدا کُفران است!
تو اگر تکیه زنی جای خدا، منزلت است؟
این ترازویِ عدالت که تو را گشته نصیب
چه کسی داده به دستت که چنین خوش جهت
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,262 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال روبیکا دیوانکانال دیوانکانال روبیکا خندهکانال خندهکانال روبیکا دراینکانال دراینکانال روبیکا خندیدنکانال خندیدنکانال روبیکا الزامیکانال الزامیکانال روبیکا استکانال استکانال روبیکا منکانال منکانال روبیکا اگرکانال اگرکانال روبیکا سیبیکانال سیبیکانال روبیکا اینکانال اینکانال روبیکا باغکانال باغکانال روبیکا بچینم،کانال بچینم،کانال روبیکا دزدمکانال دزدمکانال روبیکا توکانال توکانال روبیکا اگرکانال اگرکانال روبیکا باغکانال باغکانال روبیکا همهکانال همهکانال روبیکا غَصبکانال غَصبکانال روبیکا کنیکانال کنیکانال روبیکا مصلحتکانال مصلحتکانال روبیکا است؟کانال است؟کانال روبیکا منکانال منکانال روبیکا اگرکانال اگرکانال روبیکا شکوهکانال شکوهکانال روبیکا کنمکانال کنمکانال روبیکا نزدکانال نزدکانال روبیکا خداکانال خداکانال روبیکا کُفرانکانال کُفرانکانال روبیکا استکانال استکانال روبیکا توکانال توکانال روبیکا اگرکانال اگرکانال روبیکا تکیهکانال تکیهکانال روبیکا زنیکانال زنیکانال روبیکا جایکانال جایکانال روبیکا خدا،کانال خدا،کانال روبیکا منزلتکانال منزلتکانال روبیکا است؟کانال است؟کانال روبیکا اینکانال اینکانال روبیکا ترازویِکانال ترازویِکانال روبیکا عدالتکانال عدالتکانال روبیکا توکانال توکانال روبیکا گشتهکانال گشتهکانال روبیکا نصیبکانال نصیبکانال روبیکا چهکانال چهکانال روبیکا کسیکانال کسیکانال روبیکا دادهکانال دادهکانال روبیکا دستتکانال دستتکانال روبیکا چنینکانال چنینکانال روبیکا خوشکانال خوشکانال روبیکا جهتکانال جهتکانال روبیکا divanekhandeکانال divanekhande