معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش من انقلابی ام

@manenqelabiam

کانال سروش من انقلابی ام

کانال سروش اجتماعی و فرهنگی 3 سال پیش
لبیک یا امام خامنه ای(حفظ الله)1⃣کانال مانامش مزین به فرمایش انقلابی امام خامنه ای که فرمودند:"من انقلابی ام"2⃣متفاوت و علیه جبهه لیبرالها و ویژه خواران 3⃣خاص،جامع وسراسرافشاگری 4⃣ بصیرتی،سیاسی،فرهنگی،اخبار روز کشور،تحلیل هاواشعاری ازمهدویت
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 13,307 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش منکانال منکانال سروش انقلابیکانال انقلابیکانال سروش امکانال امکانال سروش لبیککانال لبیککانال سروش یاکانال یاکانال سروش امامکانال امامکانال سروش خامنهکانال خامنهکانال سروش ایکانال ایکانال سروش حفظکانال حفظکانال سروش اللهکانال اللهکانال سروش مانامشکانال مانامشکانال سروش مزینکانال مزینکانال سروش فرمایشکانال فرمایشکانال سروش انقلابیکانال انقلابیکانال سروش امامکانال امامکانال سروش خامنهکانال خامنهکانال سروش ایکانال ایکانال سروش فرمودندکانال فرمودندکانال سروش "کانال "کانال سروش منکانال منکانال سروش انقلابیکانال انقلابیکانال سروش ام"کانال ام"کانال سروش متفاوتکانال متفاوتکانال سروش علیهکانال علیهکانال سروش جبههکانال جبههکانال سروش لیبرالهاکانال لیبرالهاکانال سروش ویژهکانال ویژهکانال سروش خوارانکانال خوارانکانال سروش خاص،جامعکانال خاص،جامعکانال سروش وسراسرافشاگریکانال وسراسرافشاگریکانال سروش بصیرتی،سیاسی،فرهنگی،اخبارکانال بصیرتی،سیاسی،فرهنگی،اخبارکانال سروش روزکانال روزکانال سروش کشور،تحلیلکانال کشور،تحلیلکانال سروش هاواشعاریکانال هاواشعاریکانال سروش ازمهدویتکانال ازمهدویتکانال سروش manenqelabiamکانال manenqelabiam